Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty Centertel – Kruk – Prokura

Kilka dni temu otrzymałam nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie z powództwa funduszu Prokura. Sprawa dotyczy zaległości płatniczej względem firmy Centertel z roku 2004. Czy w tej sytuacji mam szanse na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i wygrania sprawy ?

Jak wynika z załączonego nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie przedmiotowy nakaz zapłaty dotyczy zaległości za usługi telekomunikacyjne względem firmy Centertel z roku 2004. Przedmiotowa wierzytelność została następnie sprzedana przez firmę Centertel firmie Kruk, która to następnie przekazała wierzytelność funduszowi Prokura.
W mojej ocenie wniesienie profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty do Sadu Rejonowego w Lublinie pozwoli Pani na uniknięcie zapłaty zaległości, jak również zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2009 w sprawie III CZP 20/09 termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 k.c.
Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu i skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwoli Pani uniknąć zapłaty zasądzonej nakazem zapłaty należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.