Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty od gazowni – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie

Otrzymałem nakaz zapłaty od PGNiG – Polskie Górnictwo i Gazownictwo SA w Warszawie. Sąd wydając nakaz zapłaty zasądził na rzecz gazowni kwotę 2000 zł oraz koszty procesu w kwocie 30 zł. Pełnomocnikiem gazowni jest kierownik Biura Obsługi Klientów, który jako dowód w sprawie powołał jedynie wezwanie do zapłaty. Czy mam szanse za uniknięcie zapłaty lub jej przeciągnięcie ?

Po zapoznaniu się z przesłaną treścią sprzeciwu od nakazu zapłaty uważam, iż na tym etapie sprawy ma Pan duże szanse na wygranie sprawy a z pewnością na zyskaniu czasu i odroczenie płatności. Zgodnie z treścią art. 6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
W mojej ocenie z pewnością samo wezwanie do zapłaty w żaden sposób nie jest dowodem na istnienie zaległości w płatności za dostawę gazu. Co więcej pragnę wskazać, iż zgodnie z treścią art. 5055 Kodeksu Postępowania Cywilnego okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
Powyższe unormowania wynikają z faktu, iż przedmiotowe postępowanie winno się toczyć według zasad właściwych w postępowaniu uproszczonym. Postępowanie to stosujemy w przypadku roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Nadto sugeruję aby w sprzeciwie od nakazu zapłaty zakwestionował Pan uprawnienia pełnomocnika do reprezentowania Powoda w niniejszym procesie.
Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot. Przy czym to na pełnomocniku ciąży obowiązek wykazania swych uprawnień do reprezentacji pracodawcy.
Oczywiście w ramach świadczonych usług jesteśmy wstanie przygotować profesjonalny sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.