Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty od Komornika

Prawie 9 lat temu wyjechałem z kraju zostawiając prawie wszystko za sobą- poza jednym niezapłaconym rachunkiem w T-Mobile Z biegiem czasu zupełnie o tym zapomniałem.
Jakoś miesiąc temu na mieszkaniu którego już nie jestem właścicielem pojawił się Pan twierdząc ze jest komornikiem i jestem im coś dłużny spotkał moja przyszła teściowa i zostawił namiary do siebie.
I tu zaczyna się problem, skontaktowałem się z Panem no i spadłem z krzesła…. Na chwile obecna Pan w imieniu T-Mobile Polska żąda kwoty 11612.
I teraz pytanie czy da się coś z tym zrobić?
Od czasu wyjazdu z Polski nie kontaktował się ze mną nikt w tej sprawie nie odebrałem żadnego listu poleconego nie było żadnego wezwania do zapłaty, tak porostu po ponad 8 latach próbuje się od mnie ściągnąć haracz i mówiąc najprościej zarobić ile się da. To tylko moje zdanie chciałbym się dowiedzieć jak wygląda strona prawna i czy da się ograniczyć ta egzekucje lub nawet jakimś cudem zatrzymać.
Z podanych przez Pana informacji na chwilę obecną wiemy tyle, iż w roku 2005 opuścił Pan terytorium polski, w roku 2008 Polska Telefonia Cyfrowa a obecnie T-Mobile wystąpiło do sądu z pozwem najprawdopodobniej w sprawie zaległości jaka powstała na Pana koncie przed datą wyjazdu. W chwili obecnej Komornik Sądowy wszczął postępowanie egzekucyjny na podstawie nakazu zapłaty z roku 2008.
W niniejszej sprawie mamie dwie drogi działania w pierwszej kolejności należy zapoznać się z aktami sprawy w Sądzie Rejonowym w celu rozważenia wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Na podstawie powołanych przez Pana dat możliwe jest, iż w chwili wniesienia pozwu dochodzona przez PTC należność uległa przedawnieniu. Wniesienie w chwili obecnej sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienie w nim zarzutu przedawnienia będzie skutkowało uchyleniem nakazu zapłaty oraz oddaleniem powództwa. Konieczna jednak jest pewność, iż przedmiotowe roszczenie faktycznie było przedawnione gdyż tylko w takiej sytuacji takie działanie ma sens z punktu widzenia procesowego.
[wazne]Zaznaczam, iż nakaz zapłaty został uznany za skutecznie doręczony w wyniku tzw. „domniemania doręczenia”. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie warunkiem skutecznego doręczenia nakazu zapłaty jest awizowanie przesyłki pod prawidłowym adresem zamieszkania co w Pana przypadku nie miało miejsca i w konsekwencji otwiera drogę do zaskarżenia wydanego nakazu i podniesienie ewentualnego zarzutu przedawnienia.[/wazne]
W przypadku jeżeli z analizy sprawy będzie wynikało, iż roszczenie jest oczywiście zasadne pozostanie wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego po wcześniejszej analizie akt egzekucyjnych u Komornika. Zgodnie bowiem z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Przewidziane w komentowanym przepisie wydłużenie terminu przedawnienia podyktowane jest powagą przywiązywaną przez porządek prawny do prawomocnych orzeczeń, wydawanych przez powołane do tego organy. Stwierdzenie roszczenia w takim orzeczeniu musi być traktowane jako usuwające wszelką niepewność co do zasadności tego roszczenia. Odpada jedna z przyczyn, którymi uzasadnia się wprowadzenie mechanizmu przedawnienia (por. S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego…, 2004, s. 281). Można powiedzieć, że następuje prawne utrwalenie roszczenia.
Jeżeli więc faktycznie postępowanie egzekucyjne po raz pierwszy zostało wszczęte w 2014 roku to odsetki za okres od 2008 do 2011 roku uległy przedawnieniu. Nie mniej w mojej ocenie mając na uwadze całokształt sprawy należy doążyc do uchylenia nakazu zapłaty oraz wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty a w konsekwencji oddalić powództwo w całości – taki scenariusz byłby dla Pana optymalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.