Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty – pożyczka z banku BPH

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy z powództwa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Grzybowska 53/57 Warszawa. Nakaz zapłaty dotyczy zaciągniętej pożyczki w banku BPH w roku 2005 „Pożyczka od ręki”, którą bank wypowiedział w roku 2006. Czy mam szanse na uniknięcie spłaty długu ?

Tak, nasza firma jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty. Pożyczka jak każde inne roszczenie finansowe ulega przedawnieniu na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie bankowym.
Zgodnie z art. 720 Kodeksu Cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zarówno Kodeks cywilny, jak również Prawo bankowe nie zawierają specjalnych uregulowań co do okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki w związku z czym w niniejszej sprawie zastosowanie będą miały zasady ogólne wskazane w Kodeksie cywilnym.
Zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Przedmiotowe roszczenie w chwili obecnej jest już przedawnione i skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia w sprzeciwie od nakazu zapłaty gwarantuje wygranie niniejszej sprawy i w konsekwencji uniknięcie spłaty przedmiotowego długu względem banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.