Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wiele lat temu moja małżonka zaciągnęła kredyt w banku BGŻ, którego następnie nie spłaciła. BGŻ uzyskał nakaz zapłaty a następnie wobec nieskutecznej egzekucji przelał wierzytelność na rzecz firmy EOS. Kilka dni temu otrzymałem nakaz zapłaty z Sadu Rejonowego dla Lublina Zachód i w związku z tym mam kilka pytań w sprawie. Czy dług uległ przedawnieniu ? W jaki sposób mogę się zapoznać z aktami sprawy ? Czy wierzyciel może wystąpić do sądu bez uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty ?

W mojej ocenie Pana żona powinna wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej nakazu zapłaty podnosząc w sprzeciwie zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Natomiast roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
EOS w mojej ocenie nie ma wiedzy, iż w niniejszej sprawie zapadł wcześniej wyrok sądowy i tej kwestii w sprzeciwie nie należy poruszać. Nawet jednakże gdyby EOS taką wiedzę posiadał i powołał się na ten fakt to w mojej ocenie i tak sprawę przegra. Obowiązuje bowiem zasada powagi rzeczy osądzonej i nie można w tej samej sprawie dwa razy występować do sądu. EOS mógł przepisać na siebie wcześniejszy wyrok BGŻ jednak musiałby dysponować cesją wyroku z podpisami notarialnie potwierdzonymi. W sprawach cywilnych wierzyciel nie ma obowiązku wcześniejszego wezwania dłużnika do zapłaty. Taki obowiązek istnieje jedynie w postępowaniu gospodarczym. Natomiast w pozostałych postępowaniach jedyny negatywny skutek jaki może spowodować wystąpienie do sądu z pozwem bez wezwania dłużnika do zapłaty wynika z treści art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego – zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.
Elektroniczne postępowanie upominawcze cechuje się tym, iż Powód jedynie deklaruje posiadane w sprawie dowody a nie przedstawia ich. Dlatego też z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód otrzymał Pan jedynie nakaz zapłaty i pozew bez zawnioskowanych w pozwie dowodów. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa zostanie przekazana do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Powoda, zaś pozwany będzie zobligowany do przesłania zawnioskowanych dowodów do Sadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.