Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty z Spółdzielni mieszkaniowej

Otrzymałem właśnie zawiadomienie o zajęciu mojego wynagrodzenia przez Komornika. Z treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wynika, iż został wydany wyrok – nakaz zapłaty za zaległości czynszowe w mieszkaniu spółdzielczym mojej mamy. Nadmieniam, iż w przedmiotowym lokalu nie zamieszkuję od ponad 3 lat. Co mam w tej sytuacji robić ?

Zgodnie z treścią art. 498 Kodeksu Postępowania Cywilnego nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.
Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Z opis sytuacji wynika, iż sprzeciw nie został wniesiony w terminie bowiem powód wskazał błędny adres zamieszkania powoda w skutek czego wyrok się uprawomocnił. W tym miejscu pragnę wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego adresu zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania.
W art. 25 ustawodawca określił miejsce zamieszkania osoby fizycznej jako miejsce w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W chwili obecnej powinien Pan niezwłocznie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.
Zgodnie z treścią art. 168 Kodeksu Postępowania Cywilnego jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. W samym sprzeciwie proponuję podniesienie zarzutu przedawnienia dochodzonego roszczenia oraz braku podstawy faktycznej.
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenie o zapłatę czynszu jako roszczenie okresowe przedawnia się z upływem lat trzech. Natomiast brak podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia należy argumentować faktem, iż nie zamieszkuje Pan w przedmiotowym lokalu. Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Dlatego najlepiej przygotowanie sprzeciwu powierzyć profesjonalnej firmie np. naszej Kancelarii. Niewłaściwie przygotowany sprzeciw może skutkować przegraniem sprawy i koniecznością spłaty kwoty wskazanej w nakazie zapłaty.

Komentarze do wpisu

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Artykuły z tej kategorii

    Masz pytania? Zapytaj prawnika.