Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny tak stanowi sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydawany jest wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. Jest ponadto orzeczeniem warunkowym – jego byt nijako uzależniony jest od tego czy pozwany wniesie sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. [wazne]Nakaz zapłaty może być wydany tylko wtedy, gdy sąd […]

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny tak stanowi sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydawany jest wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. Jest ponadto orzeczeniem warunkowym – jego byt nijako uzależniony jest od tego czy pozwany wniesie sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.
[wazne]Nakaz zapłaty może być wydany tylko wtedy, gdy sąd uwzględnia powództwo i zasądza dochodzone pozwem roszczenie. Ma on więc charakter jednostronny, zawsze jest pozytywnym rozstrzygnięciem merytorycznym i ma charakter deklaratywny.[/wazne]
W obecnym stanie prawnym sąd rozstrzyga sprawę poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym.
O ile nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest co do zasady jeżeli z treści pozwu nie wynika, iż jest on oczywiście bezzasadny o tyle w postępowaniu nakazowym wydawany on jest wyłącznie na wniosek powoda w sytuacjach ściśle wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego.
Oczywista bezzasadność roszczenia zachodzi wówczas, gdy już z twierdzeń pozwu i jego uzasadnienia (bez konieczności przeprowadzania dowodów i wyjaśniania dodatkowych okoliczności) wynika, że żądanie powoda zostałoby oddalone wprost, to jest niezależnie od wyników postępowania dowodowego. Negatywna ocena powództwa musi być przy tym niewątpliwa i niezależna od dalszych ewentualnych ustaleń, np. oczywisty brak legitymacji materialnej, upływ terminu zawitego.
Nakaz zapłaty nie może być także wydany, gdy wprawdzie z samego pozwu bądź dołączonych doń dokumentów nie można wysnuć wniosku o oczywistej bezzasadności roszczenia, ale materiał dowodowy dołączony do pozwu i jego uzasadnienie są tego rodzaju, że przytoczone przez powoda okoliczności budzą wątpliwość. Zachodzi wówczas konieczność weryfikacji twierdzeń powoda w toku postępowania dowodowego oraz w świetle twierdzeń pozwanego.
Wydawanie nakazów zapłaty przyczyniło się do znacznego przyspieszenia procedury egzekwowania należności, liczne są jednak również głosy krytyki w tym zakresie – głównie związane z działalnością Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód, który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Pozwany po otrzymaniu nakazu zapłaty ma 14 dni na jego zaskarżenie w formie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu sprawa sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu jawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.