Sprzeciw od nakazu zapłaty

Odpowiedzialność za dług spłacony przez poręczyciela

Niedawno otrzymałam maila od mojej dawnej znajomej, która twierdzi, iż nie posiada obecnie środków do życia bowiem Komornik z Łodzi na wniosek firmy windykacyjnej Vindexus zajął jej konto bankowe. Sprawa dotyczy umowy jaka łączyła mnie z spółką RUCH w roku 2000 gdzie znajoma była poręczycielem. Czy jakiekolwiek roszczenia mojej znajomej wobec mojej osoby są uzasadnione ? Czy faktycznie po takim czasie RUCH mógł domagać się jakiejkolwiek zapłaty ?

Niestety sam opis problemu wydaje się wysoce wiarygodny. Na rynku działa firma o nazwie Vindexus. Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działa na rynku wierzytelności masowych i gospodarczych od 1995 roku. Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. odzyskuje wierzytelności wyłącznie na drodze prawnej. Podmiotami współpracującymi ze Spółką są między innymi banki oraz firmy z branży telekomunikacyjnej.
W mojej ocenie zakładając, iż faktycznie Vindexus uzyskał wyrok w sprawie i skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego to niestety Pani znajoma sama do tego dopuściła. Zgodnie bowiem z treścią art. 117 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Natomiast zgodnie z art. 876 Kodeksu Cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi. W szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela.
Mając na uwadze powyższe uregulowania w chwili wystąpienia Vindexus do Sądu Pani znajoma powinna wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Jak wynika z opisu przedmiotowej czynności nie dokonała w skutek czego wyrok się uprawomocnił i faktycznie powstał jej obowiązek spłaty de facto przedawnionego zadłużenia.
Od Pani dobrej woli zależy czy zechce Pani partycypować w tej spłacie bowiem w mojej ocenie roszczenie to uległo przedawnieniu, zaś poręczyciel nie wywiązał się w porę z swego obowiązku wynikającego z art. 884 Kodeksu Cywilnego – poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie.
W kwestii zajęcia konto przez Komornika proponuję aby Pani znajomi zwrócili się do banku z żądaniem odblokowania zajętych środków – zgodnie z treścią art. 54 Prawa Bankowego – środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.