Firmy windykacyjne

Open Finance Wierzytelności Detalicznych

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód w Lublinie z powództwa Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Proszę o informacje czy Państwa biuro jest wstanie poprowadzić niniejszą sprawę oraz co ryzykuję wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty?

Niestety na podstawie samego pozwu oraz nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym się można w sposób jednoznaczny określić czy sprawę można wygrać czy też nie. Z samej treści pozwu jedynie wnioskuję, iż przedmiotowe roszczenie nie uległo przedawnieniu i tym samym jedynym zarzutów będzie brak legitymacji czynnej Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Czy tak faktycznie jest dowiemy się jednak dopiero po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty i dostarczeniu dowodów zawnioskowanych w treści pozwu.
W piśmiennictwie zauważono, że przy analizie stosunku dłużnik – cesjonariusz szczególnie uwidaczniają się dwie zasady, charakteryzujące ten stosunek. Pierwsza dotyczy nabycia przez cesjonariusza w drodze przelewu wierzytelności tylu praw, ile miał cedent. Wyraża to paremia nemo in alium plus iuristransferrepotest quam ipse habet.Cesjonariusz nie może więc żądać od dłużnika świadczenia w większym rozmiarze niż cedent. Druga zasada dotyczy sytuacji prawnej dłużnika, która nie może ulec pogorszeniu na skutek przelewu w stosunku do tej, jaką dłużnik miał przed przelewem (J. Mojak (w:) Kodeks…, s. 162; H. Ciepła (w:) Komentarz…, s. 595; B. Łubkowski (w:) Kodeks…, s. 1225). Z wierzytelnością po przelewie pozostają zatem związane wszystkie zarzuty dłużnika, które mogły być podnoszone w stosunku do poprzedniego wierzyciela (cedenta).
Wskazuje się na trzy rodzaje zarzutów: te, które przysługiwały dłużnikowi w stosunku do cedenta, zarzuty osobiste dłużnika oraz zarzuty dotyczące samej umowy cesji (nie będące zarzutami ani osobistymi, ani służącymi w stosunku do cedenta).
Z nakazu zapłaty wynika, iż koszty zastępstwa procesowego zostały już zasądzone. Praktycznie jedynym ryzykiem wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty jest zasądzenie wyższej opłaty sądowej. Zgodnie, bowiem z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu w EPU wynosi 1,25% dochodzonej należności, natomiast po wniesieniu sprzeciwu wzrośnie ona do 5% dochodzonej należności. Przykładowo przy wartości sporu 10 000 zł w nakazie zapłaty zasądzono 125 zł opłaty sądowej, po wniesieniu sprzeciwu i przegraniu sprawy wartość na wzrośnie do 500 zł.

Komentarze do wpisu

  1. Stanisław Pisze:

    Otrzymałem w dniu 18-02-2015r pismo z sądu a w nim:WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym:Przewodniczący SSR Małgorzata Pawiak -Kubicka po rozpoznaniu w dniu 16stycznia 2015 roku w Częstochowiena rozprawie sprawy z powództwa Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Stanisławowi Zaskórskiemu o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Stanisława Zaskórskiego na rzecz powoda Open...itd. kwotę 5681,02 z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lipca 2014 roku do dnia zapłaty2.zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1467,oo tytułem kosztów procesu3.wyrok w punkcie 1-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonanlności.w podpisie sekretarz sądu nieczytelna pieczątka ani podpis.UWAŻAM TO ZA ROZBÓJ,nie wiem o co chodzi,nic mi nie powiedziano? coś się dzieje!,jestem w szoku,co i jak mam mam postąpić,co robić ...?Jeśli porada jest płatna nie stać mnie na nią jeśli nie - dziękuję za pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.