Sprzeciw od nakazu zapłaty

Opłata za sprzeciw od nakazu zapłaty

Koszty są nieodłącznym czynnikiem każdego z postępowań zarówno karnego, administracyjnego, jaki i cywilnego. Nas jednak interesuje materia prawa cywilnego, bowiem nakazy zapłaty wydawane są w postępowaniach odrębnych na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nakazy zapłaty są swoistym orzeczeniem sądowym mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Wydawane są one w trybie postępowania upominawczego, nakazowego, oraz elektronicznego […]

Koszty są nieodłącznym czynnikiem każdego z postępowań zarówno karnego, administracyjnego, jaki i cywilnego. Nas jednak interesuje materia prawa cywilnego, bowiem nakazy zapłaty wydawane są w postępowaniach odrębnych na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nakazy zapłaty są swoistym orzeczeniem sądowym mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Wydawane są one w trybie postępowania upominawczego, nakazowego, oraz elektronicznego postępowania upominawczego. W zasadzie od każdego orzeczenia sądowego przysługuje określony przepisami prawa środek zaskarżenia.W przypadku postępowań egzekucyjnych jest to sprzeciw od nakazu zapłaty oraz zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty od nakazu zapłaty przysługują, gdy mamy doczynienia z postępowaniem nakazowym, zaś sprzeciw, gdy mamy doczynienia z postępowaniem upominawczym lub elektronicznym postępowaniem upominawczym.
Kwestie kosztów w tym przypadku reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2 lipca 2005 roku Dz. U z 2010 Nr 90 poz. 594. W art. 2 stanowi ona koszty sądowe obejmują opłaty i w wydatki. Wyróżniamy trzy rodzaje opłat stałą, podstawową i stosunkową.
Opłata stała- pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.
Opłata stosunkowa -sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
Opłatę stałą uiszcza się w przypadku gdy ustawa nie przewiduje opłaty stałej lub stosunkowej nie może jednak być ona mniejsza niż 30 zł. W sytuacji, gdy nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu pobiera się opłatę tymczasową.
Co do zasady koszty procesu ponosi osoba, która wniosła pismo do sądu chyba ze ustawa stanowi inaczej.
Nakazy zapłaty jak sama nazwa wskazuje mają na celu dochodzenie roszczeń majątkowych, zatem zastosowanie w tym przypadku będzie miała opłata stosunkowa, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.
Postępowanie upominawcze- powód uiszcza całość opłaty, jeżeli nakaz zapłaty uprawomocni się a pozwany nie wniesie sprzeciwu 3/4 wspomnianej opłaty jest mu zwracana.
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – opłatę w tym przypadku oblicza się następująco: 5% wartości przedmiotu sporu z powstałą sumę dzielimy na 4 i wpłacamy ¼
Postępowanie nakazowe z 5 % wartości przedmiotu sporu, w razie, gdy pozwany chce wnieść środek zaskarżenia w postaci zarzutów winien jest uzupełnić opłatę w wysokości ¾.
Sprzeciw od nakazu zapłaty zarówno w postępowaniu upominawczym jak i EPU NIE PODLEGA OPŁACIE, pociąga to za sobą negatywne i pozytywne skutki w stosunku do osoby pozwanego. Pozytywnym aspektem jest niewątpliwe fakt, iż pozwany będący zwykle i tak w niekorzystnej sytuacji finansowej nie pomniejsza swojego stanu majątkowego o dodatkowe opłaty, negatywnym zaś jest to, iż nie jest uprawniony do korzystania z pomocy prawnej „z urzędu”.
Obecny system naliczania i pobierania opłat sądowych rodzi wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o postępowanie upominawcze , planuje się nowelizacji ustawy, która zakłada zmniejszenie opłaty do ¼.

Komentarze do wpisu

  1. Dariusz Kostyra Pisze:

    Proszę o skorzystanie z formularza i przesłanie nam skanu pozwu i nakazu zapłaty. Dokumenty można również przesłać bezpośrednio na maila - biuro@pozwy.pl

  2. Monia Pisze:

    Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 maja na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kwoty 13 800 oraz 2.492 tyt zwrotu kosztów procesu.Zgadzam się z tm, że mam zadłużenie wobec SM jednak kwota zadłużenia podanego przez SM jest za wysoka.Na moim koncie czynszowym jest nadpłata w wys 2808,87gr. Ta nadpłata nie została odjęta od zadłużenia głównego w wys 12.553,19.Oprócz tego SM powinna zapłacić mi zasądzoną kwotę 1217,zł zwrotu kosztów procesu w poprzedniej sprawie,która przegrała.Do tej pory nie zapłaciła tej kwotyChcę wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w części.Czy mogę do kwoty nadpłaty w wys 2808,72 dodać niezapłacone 1217 zł zasądzonych kosztów?W jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz sadowyCy mogę wnieść o zwrot kosztów procesu w cześć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.