Sprzeciw do nakazu zapłaty

Panorama Firm Eniro – nakaz zapłaty od firmy Navi Finanse

Otrzymałam właśnie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Lublina. Nakaz zapłaty dotyczy faktury z roku 2008, wystawionej przez firmę Eniro z tytułu publikacji reklam mojej firmy w Panorami Firm. Jak wynika z treści pozwu przedmiotowa faktura została następnie scedowana na rzecz Powoda – Navi Finanse. Czy w opisanej sytuacji serwis nakaz-zaplaty.pl jest wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty ?

W naszej ocenie jesteśmy wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie na rzecz firmy Navi Finanse.
W obrocie prawnym w celu stabilizacji stosunków gospodarczych wprowadzona przedawnienie roszczeń. Co do zasady roszczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat 3. Bieg terminu przedawnienia zgodnie z treścią art. 120 Kodeksu Cywilnego rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W niniejszej sprawie więc bieg terminu przedawnienia należy liczyć od dnia upływu terminu płatności faktury wystawionej przez Eniro.
Przy czym w mojej ocenie należy stosować 2 letni okres przedawnienia wynikający z art. 751 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z brzmieniem wyżej powołanego przepisu z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.
Za takim stanowiskiem przemawia również orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie V CKN 291/2000 – roszczenie o wynagrodzenie za emisję reklam w mediach przedawnia się z upływem dwóch lat od wykonania usługi, także wówczas, gdy umowa obejmuje sporządzenie opracowań plastycznych i graficznych. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.