Sprzeciw od nakazu zapłaty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Odebrałam właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód w Lublinie z powództwa Powszechnej asy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Bank domaga się zapłaty kwoty ponad 20 000 zł z tytułu umowy PG BEZ UBEZPIECZENIA KONSOLIDACJA zawartej w 2012 roku. Nie przypominam sobie abym kiedykolwiek zawierała taką umowę. Czy są mi Państwo wstanie pomóc w napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Oczywiście jesteśmy wstanie przygotować dla Pani sprzeciw od nakazu zapłaty z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód w Lublinie przekaże sprawę do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania. Następnie tenże sąd zobowiąże powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwy m.in. poprzez dostarczenie dokumentów zawnioskowanych w pozwie. Po ich otrzymaniu będzie Pani mogła stwierdzić czy podpis widniejący na umowie z bankiem należy do Pani.
Niezależnie od powyższego roszczenie banku w całości lub w części uległo przedawnieniu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty, z ostrożności procesowej, podniesiemy również zarzut przedawnienia. Termin przedawnienia roszczeń banku wynikających z kredytu bankowego cechuje dość krótki 3 letni termin przedawnienia. Termin ten wynika z faktu, że roszczenie banku dotyczące zwrotu kredytu bankowego wynika z prowadzonej przez bank działalności gospodarczej. Zatem znajdzie tu zastosowanie art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Powyższy 3 letni termin przedawnienia znajduje również zastosowanie w sytuacji gdy kredytobiorcą był konsument, ze względu na fakt, iż w przypadku kredytu udzielanego przez bank, mamy do czynienia z roszczeniem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odnośnie terminu, od którego zaczyna biec przedawnienie należy odwołać się do art. 120 § 1 k.c., w myśl którego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wskazać przy tym należy, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Zatem poszczególne raty kredytu przedawniają się po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym rata powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową kredytową, w związku z czym okres przedawnienia biegnie tu oddzielnie w stosunku do każdej z rat. Niemniej jednak w sytuacji niedotrzymania kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo gdy kredyt nie jest spłacany, bank może wypowiedzieć zawartą umowę kredytową; w takim przypadku całość niespłaconego kredytu staje się wymagalna, a pozostałe raty, stają się natychmiast wymagalne. (wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 28 marca 2013 r. I C 1681/12).

Komentarze do wpisu

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Artykuły z tej kategorii

    Masz pytania? Zapytaj prawnika.