Sprzeciw do nakazu zapłaty

Pozew, nakaz zapłaty, odpowiedź na pozew w sprawie PTC

Otrzymałem właśnie pozew wraz z nakazem zapłaty z Sądu Rejonowego – Wydział Gospodarczy. Pozew został wniesiony przez fundusz sekurytyzacyjny a prawa dotyczy PTC Polskiej Telefonii Cyfrowej. Do pozwu dołączono faktury z roku 2009 oraz wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Czy mam szanse obrony?

Oczywiście jesteśmy wstanie przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty oraz reprezentować Pana interesy w sądzie. Z załączonych przez fundusz sekurytyzacyjny dokumentów niewiele wynika. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).
[wazne]Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.[/wazne]
W judykaturze został wyrażony pogląd, że wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych stanowiły co prawda podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, lecz domniemanie zgodności z prawdą treści dokumentu w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego nie obejmuje już faktu istnienia (tym bardziej zatem: wysokości) wierzytelności nabytej przez fundusz sekurytyzacyjny w drodze przelewu (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie III CZP 65/09, OSNC 2010/4/51). Twierdzenie powoda, iż domniemaniem tym jest objęte istnienie oraz wysokość wierzytelności jest oczywiście chybione.
Niezależnie od powyższego w mojej ocenie przedmiotowa wierzytelność uległa przedawnieniu. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenie PTC Polskiej Telefonii Cyfrowej uległo więc przedawnieniu w roku 2012, fakt dokonania ewentualnej cesji na fundusz sekurytyzacyjny nie zmienia tego faktu.

Komentarze do wpisu

  1. Paweł Pisze:

    W dniu wczorajszym otrzymałem pismo z Sadu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym powód Prokura.W dniu 09.06.2014 r. powód wniósł pozew o zapłatę kwoty 1 890,50 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczane od 04 czerwca 2014 r do dnia zapłaty, tytułem nie uiszczenia opłat finansowych.Miałem zawartą umowę z Polska Telefonią Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o zwany PTK CENTERTER i uważałem ją za rozwiązaną. Jestem zaskoczony pozwem, gdyż nigdy nie otrzymywał żadnych wezwań o zapłatę ani od PTK CENTERTEL ani od jego prawnych następców.Od 2002.11 nie mieszkam pod adresem zameldowania.Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z przedawnienia i zaskarżyć zarzut?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.