Sprzeciw od nakazu zapłaty

Ultimo Porfolio Investment Luxemburg

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa firmy Ultimo Porfolio Investment Luxemburg S.A. z siedzibą w Wrocław ul. Braniborska 58-68. Jak wynika z pozwu Ultimo kupiło mój dług od jakiejś firmy zarejestrowanej na Cyprze. Kupno wierzytelności miało miejsce w 2002 roku. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czy są mi wstanie Państwo pomóc ?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego w pozwie złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.
W niniejszej sprawie Sąd uznał, iż dowody zawnioskowane przez Ultimo Porfolio Investment Luxemburg są wiarygodne i na ich podstawie wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Panu jako pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od jego doręczenia.
Po analizie sprawy w mojej ocenie jesteśmy wstanie sprawę wygrać, głównie poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia dochodzonego roszczenia. Skoro Ultimo Porfolio Investment Luxemburg
zakupiło przedmiotową wierzytelność w roku 2002 to nie ulega wątpliwości, iż w tym dniu była ona w całości wymagalna. Fakt ten z pewnością również będzie wynikał z treści umowy zawartej pomiędzy stronami a powołanej przez Ultimo Porfolio Investment Luxemburg jako dowód w sprawie.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Zróżnicowanie terminów przedawnienia określonych w art. 118 nie zależy ani od charakteru podmiotu, któremu roszczenie przysługuje, ani od charakteru rozstrzyganej sprawy (cywilna czy gospodarcza), a wyłącznie od rodzaju (kwalifikacji) roszczenia z punktu widzenia jego związku z określonym rodzajem działalności (tak również wyrok SN z 6 listopada 1998 r., III CKN 6/98, LexPolonica nr 402157).Do zakwalifikowania roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest decydujące wpisanie określonego podmiotu jako przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, status przedsiębiorcy bowiem nie zależy od wpisu, ale od podjęcia i wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. Takiemu kryterium odpowiada zaś samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dlatego sprawa o zapłatę ceny sprzętu medycznego, wszczęta przez przedsiębiorcę przeciwko takiemu zakładowi, jest sprawą gospodarczą (tak SN w uchwale z 11 maja 2005 r., III CZP 11/05, LexPolonica nr 378305, OSNC 2006, nr 3, poz. 48).
Co do zasady Ultimo Porfolio Investment Luxemburg skupuje wierzytelności pochodzące od banków i innych firm, nigdy natomiast nie spotkaliśmy się z wierzytelnością zakupioną od osoby prywatnej. Najczęściej są to tzw. wierzytelności masowe a więc bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą wierzyciela pierwotnego i dlatego w niniejszej sprawie podniesienie zarzutu przedawnienia spowoduje oddalenie powództwa Ultimo Porfolio Investment Luxemburg w całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.