Sprzeciw do nakazu zapłaty

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. W postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy. Jedną z sytuacji w której Sądy może wydać nakaz zapłaty jest postępowanie uproszczone. Przepisy dotyczące postępowania uproszczonego mają zastosowanie w sprawach o roszczenia […]

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. W postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.
Jedną z sytuacji w której Sądy może wydać nakaz zapłaty jest postępowanie uproszczone. Przepisy dotyczące postępowania uproszczonego mają zastosowanie w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty oraz o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.
Często błędnie formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty jest nazywany wzorem sprzeciwu od nakazu zapłaty. Należy pamiętać, iż każda sprawa jest indywidualna i nie ma czegoś takiego jak dobry i skuteczny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 14 dni na urzędowym formularzu (wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty). Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie.
W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 78/2001 sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w sprawie należącej do postępowania uproszczonego, wniesiony na urzędowym formularzu, podlega odrzuceniu w razie wadliwego wypełnienia formularza, bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia (art. 130[1] § 1 zd. 1 i 2 kpc).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.