Sprzeciw od nakazu zapłaty

Zajęcie komornicze wynagrodzenia

Dzisiaj dowiedziałem się od pracodawcy, iż moje wynagrodzenie zostało zajęte przez Komornika. Jak wynika z przesłanego skanu zajęcia wynagrodzenia za pracę sprawa została wytoczona przez EOS Investment Poland GmbH w Hamburgu, zaś sam wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy w Lublinie w lipcu 2011 roku. Na zajęciu widnieje mój nieaktualny adres. Co powinienem w tej sytuacji zrobić ?

W pierwszej kolejności powinien się Pan skontaktować z VI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin Zachód tel.: 081 535 07 45, 081 535 07 46, 081 535 07 47, 081 535 07 48, 081 535 07 49, 081 535 07 51 i ustalić z jakiego roku pochodzą wierzytelności objęte pozwem.
Z mojego doświadczenia wynika, iż z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, iż wierzytelność objęta pozwem uległa przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Obecnie nakaz zapłaty uprawomocnił się i jest objęty egzekucją komorniczą. Do takiej sytuacji doszło gdyż EOS podał Pana nieaktualny adres zamieszkania i Sąd uznał, iż wyrok został prawidłowo doręczony. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego Sąd dokonuje doręczeń przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
W chwili obecnej najprostszym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić, iż wskazany przez Powoda adres był błędny np. powołać świadków, dołączyć zaświadczenie o wymeldowaniu lub zameldowaniu pod innym adresem, załączyć kopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie. Po prawidłowym wykonaniu czynności nakaz zapłaty utraci moc, zaś sprawa zostanie przekazana Sądowi właściwemu dla Pana miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.