Sprzeciw do nakazu zapłaty

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Zgodnie z przepisem art. 795 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. [wazne]Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji o nadaniu klauzuli wykonalności.[/wazne] Natomiast postanowienie sądu drugiej instancji […]

Zgodnie z przepisem art. 795 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.
[wazne]Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji o nadaniu klauzuli wykonalności.[/wazne]
Natomiast postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nie podlega zaskarżeniu.
[wazne]Na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy nadaje ją lub odmawia jej wydania sąd pierwszej instancji, natomiast nie przysługuje zażalenie na postanowienie, jeżeli orzeczenie w przedmiocie klauzuli wydał sąd drugiej instancji (Postanowienie SN z dnia 17 lipca 2007 r., I UZ 12/06).[/wazne]
Podmioty, które uprawione są do wniesienia przedmiotowego zażalenia:
  1. wierzyciel;
  2. zarządca masy majątkowej;
  3. kurator spadku;
  4. wykonawca testamentu;
  5. dłużnik.
[wazne]Zbywca wierzytelności nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności (Uchwała SN z dnia 20 maja 2003 r., III CZP 19/03).[/wazne]
Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą zażalenia.
W zażaleniu na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności mogą być podnoszone tylko zarzuty formalne. Natomiast zarzuty merytoryczne można podnosić jedynie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 k.p.c.
[wazne]Powództwo z pkt 1 § 1 art. 840 k.p.c. umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności (art. 777 pkt 1 k.p.c.) może zatem dłużnik zwalczać w drodze – dostosowanego do tego – zażalenia (art. 795 k.p.c.) (Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85).[/wazne]
Sądem właściwym do wniesienia zażalenia jest sąd drugiej instancji. Omawiane zażalenie wnosi się jednak nie bezpośrednio do tego sądu, lecz za pośrednictwem sądu, który wydal postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności.
[wazne]Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wynosi tydzień. [/wazne]
Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
W przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty doręczenia mu tego postanowienia.
[wazne]Zażalenie wniesione przez małżonka dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko temu małżonkowi przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia tego zażalenia zgodnie z art. 795 § 2 k.p.c., tj. przed datą doręczenia małżonkowi dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, nie podlega odrzuceniu (Uchwała SN z dnia 2 grudnia 2003 r., III CZP 90/03).[/wazne]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.