Sprzeciw od nakazu zapłaty

Zwrot pobranych środków przez Komornika

Przez prawie rok czasu płaciłam komornikowi na rzecz HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Udało mi się zgłosić do sądu sprzeciw a sąd uchylił postępowanie przeciwko mojej osobie. Zanim to postanowienie nastąpiło ja przez blisko rok musiałam płacić połowę pensji komornikowi. Czy jest możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy od HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bez składania pozwu do sądu?

W chwili obecnej należy wezwać HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do zwrotu nienależnie pobranych środków pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Z doświadczenia wiem, iż w większości przypadków HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonuje zwrotu bez konieczności występowania z pozwem o zapłatę do sądu.
„W wypadku, gdy sąd nadał klauzulę wykonalności swemu orzeczeniu w mylnym przekonaniu, że jest ono prawomocne, a dłużnik nie wniósł zażalenia na nadanie klauzuli lub mimo wniesienia zażalenia skutku nie osiągnął, gdyż orzeczenie zostało już wykonane, przepisy prawa nie dają innej podstawy, jak tylko powództwo o zwrot lub przywrócenie do stanu poprzedniego” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29.04.1949 r., sygn. akt Wa. C. 12/49, PiP 1950, nr 10, s. 156). Tak też stwierdził Zdzisław Świeboda w komentarzu do art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego, teza 6 (Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, LexisNexis, wyd. III).
Podobnie wypowiedział się Sławomir Dalka w artykule „Udział i rola wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (w: „Problemy Egzekucji Sądowej” 1995/12/5), stwierdzając, że naprawienia szkód wynikłych w związku z egzekucją (niezależnie od zwrotu wyegzekwowanego świadczenia) dłużnik może dochodzić w drodze powództwa, wtedy w szczególności, gdy prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności (art. 825 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Odnosi się to nie tylko do uchylenia tytułu egzekucyjnego w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej lub w postępowaniu o wznowienie postępowania albo pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w trybie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, ale także do wygaśnięcia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku realizowanego w egzekucji.
Nawet, jeżeli więc HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie dokona dobrowolnego zwrotu należności to w mojej ocenie nie powinna mieć Pani większych trudności z odzyskaniem należności na drodze sądowej. Nasza Kancelaria może podjąć się windykacji tej należności – prowizja wynosi 10% od odzyskanej kwoty.

Komentarze do wpisu

  1. bartłomiej Pisze:

    jak napisac pismo do sadu o przedawnienie jak nie mam podstaw bo nie mam dokumentów dotyczacych rzekomo moich długów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.