Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Zarzut przedawnienia

Zarzut przedawnienia

Prawnik
Autor: Prawnik

Mój problem dotyczy rachunku bankowego prowadzonego w banku PKO. W roku 2006 założyłam konto w banku PKO, z przedmiotowego konta nie korzystałam od roku 2008. W międzyczasie bank PKO rozwiązał ze mną umowę. W chwili obecnej otrzymałam nakaz zapłaty. Czy mam szanse skutecznie się odwołać poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia ?

W celu precyzyjnej odpowiedzi należałoby uzyskać zawartą przez Panią umowę z bankiem PKO oraz ustalić dokładną datę wypowiedzenia przez bank PKO przedmiotowej umowy. Zgodnie z art. 117 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. 
 
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 
Zgodnie natomiast z treścią art. 731 Kodeksu Cywilnego roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Różnie, w zależności od rodzaju roszczeń, przedstawia się chwila ich wymagalności powodująca rozpoczęcie biegu przedawnienia ( art. 120 § 1 ). Roszczenia wynikające z dokonania wpisu na rachunku bankowym stają się wymagalne w dniu dokonania wpisu. Na rozpoczęcie biegu przedawnienia tych roszczeń nie ma wpływu uznanie salda przez posiadacza rachunku. Roszczenia o zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym stają się wymagalne dopiero od dnia, w którym nastąpiło ustanie stosunku rachunku bankowego. Wymagalność tych roszczeń nie jest uzależniona ani od udzielania bankowi zlecenia wypłaty, ani od dojścia zlecenia do adresata ( art. 61 ), ani od upływu zastrzeżonego w umowie terminu jej wypowiedzenia (Z. Żabiński, Umowa..., s. 113; S. Grzybowski, w: System..., s. 792). Patrz też T. Czech, przedawnienie..., s. 42 i n. oraz M. Chajda, przedawnienie..., s. 118 i n. 
 
Jednakże w wyroku z dnia 2 października 2008 roku w sprawie II CSK 212/2008 Sąd Najwyższy uznał, iż roszczenia banku wynikające z umowy kredytu odnawialnego, udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118 kc). Mając więc na uwadze powyższe, istnieje realna szansa, iż Pani zadłużenie uległo przynajmniej częściowemu przedawnieniu. Jednakże w celu precyzyjnego określenia czy do takiej sytuacji doszło niezbędna jest analiza warunków umowy i określenie daty wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunku przez bank.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...