Bez kategorii

Abonament radiowo-telewizyjny

Otrzymałem właśnie upomnienie o spłatę zaległości za abonament radiowo-telewizyjny. Głównym powodem zaprzestania płacenia abonamentu były słowa dzisiejszego premiera Donalda Tuska. Czy jest jakakolwiek szansa na uniknięcie spłaty tego długu w całości lub rozłożenie go na raty ?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Obietnice Premiera nie są prawem obowiązującym i tym samym na ich podstawie nie można zaprzestać płacenia abonamentu telewizyjnego.
Kwestie związane z płatnością abonamentu radiowo-telewizyjnego reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z ustawą za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny posiadanie w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zostało określone jako stan faktyczny rozpatrywany w oderwaniu od prawa własności, przy czym dla nałożenia stosownych obowiązków określonych w art. 7 ust. 6 ww. ustawy na przedsiębiorcę wystarczające jest wskazanie, iż odbiornik będący w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu znajduje się w lokalu użytkowym należącym do jego firmy.
Zgodnie z Ustawą opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wezwania do zapłaty kierowane za okres ostatnich 5 lat znajdują więc swe uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa a ich nieuregulowania będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Jedyną możliwością zmniejszenia opłaty jest wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zgodnie bowiem z art. 10 Ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.