Bez kategorii

Umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego

Dostałem od komornika pismo o wszczęciu egzekucji. Spotkałem się z komornikiem i zadeklarowałem spłatę zadłużenia w ratach, komornik się zgodził. Największym moim problemem są odsetki jakie narosły. Teraz nie wiem co mam robić spłacać komornikowi z odsetkami czy skontaktować się z wierzycielem i jemu spłacić cały kapitał i prosić o umorzenie odsetek?

Komornik to organ egzekucji sądowej powiązany z władzą sądowniczą, lecz nie będący jej organem. Status komornika określa termin “funkcjonariusz publiczny”. Niektóre cechy jego pracy są jednak zbliżone do sposobu działania osób wykonujących wolny zawód (TK uznał komornika za “szczególny organ państwowy”; wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, Dz. U. Nr 11, poz. 101).
Komornik jako organ egzekucyjny nie posiada uprawnień do umorzenia czy to w części czy też w całości jakichkolwiek należności wierzyciela. Wszelkie rozmowy w zakresie umorzenia należności powinien Pan prowadzić z wierzycielem.
Zwracam również Pana uwagę na treść art. 125 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
W sytuacji gdy wierzyciel nie prowadził postępowania egzekucyjnego przez ostatnie trzy lata nie tylko w drodze porozumienia może Pan żądać odstąpienia od egzekucji odsetek ale również w przypadku odmowy ma Pan prawo wystąpić do sądu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części tj. w zakresie przedawnionych należności odsetkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.