Bez kategorii

Egzekucja zapłaconych alimentów

Od lat płace rzetelnie alimenty na konto matki dzieci, a ostatnio zawitał do mnie komornik z powodu niepłacenia alimentów. Moje zadłużenie jest kosmiczne i nie wiem, co mam teraz zrobić?

W pierwszej kolejności powinien się Pan udać do komornika i wnieść o wstrzymanie się z dokonaniem czynności egzekucyjnych oraz jednocześnie przedstawić dowody wpłaty alimentów. Zgodnie, bowiem z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.
Ponadto należy wezwać wierzyciela do umorzenia postępowania egzekucyjnego pod rygorem wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym. Zgodnie, bowiem z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
W sytuacji gdy wierzyciel nie złoży wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego należy wnieść pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Komentarze do wpisu

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Artykuły z tej kategorii

    Masz pytania? Zapytaj prawnika.