Bez kategorii

Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika, art. 139 K.p.c.

Mam bardzo duży problem z postępowaniem komornika. Jestem tylko i wyłącznie dłużnikiem rzeczowym w stosunku do wierzyciela, a moją odpowiedzialność ograniczono do nieruchomości obciążonej hipoteką. Pierwsze postępowanie komornicze tego wierzyciela spowodowało sprzedaż tej nieruchomości obciążonej hipoteką i roszczenie pozostało zaspokojone w całości. Ze sprzedaży nieruchomości pozostała znaczna kwota 104 091,49 zł, która została wpłacona do depozytu sądowego. Obecnie toczy się drugie postępowanie komornicze na wniosek tego samego wierzyciela o zaspokojenie tego samego roszczenia na podstawie nowego tytułu wykonawczego, w którym także moja odpowiedzialność jest ograniczona do wartości sprzedanej już nieruchomości.
Postępowanie to prowadzi ten sam komornik, co pierwsze. Komornik obecnie podjął czynności egzekucyjne do moich osobistych dochodów tj. wynagrodzenia za pracę w celu uzupełnienia brakującej kwoty tj. uznał, że wartość nieruchomości wg operatu to 148 603 zł minus depozyt sądowy 105 913,84 zł na podstawie tego samego tytułu wykonawczego.
Wartość nieruchomości była określona operatem szacunkowym na 148 603 została sprzedana za 148 700. Czy Komornik ma prawo na podjęcie takich czynności komorniczych w stosunku do moich osobistych dochodów na podstawie w/w tytułu wykonawczego? Przesyłam Państwu skany dokumentów celu ich analizy.
Z przesłanych dokumentów wynika, iż sąd wydając wyrok ograniczył Państwa odpowiedzialność do wartości nieruchomości. Od przedmiotowych wyroków żadna ze stron nie wniosła apelacji.
Zgodnie z art. 319 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności.
Wynikająca z przepisu art. 319 Kodeksu postępowania cywilnego obligatoryjność zamieszczenia w wyroku zastrzeżenia, że pozwanemu przysługuje prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności, jest uzasadniona obowiązującą z mocy art. 837 Kodeksu postępowania cywilnego kodeksową zasadą ograniczenia egzekucji, według której dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym.
Z wyroków w żaden sposób nie wynika, jak pisze Pan w pytaniu, iż Pana odpowiedzialność ograniczona jest do nieruchomości. Odpowiada Pan całym majątkiem, przy czym posiada Pan prawo do powołania się na ograniczenie zawarte w wyrokach tj. do wartości nieruchomości. Zwracam Pana uwagę, iż zapadły dwa oddzielne wyroki z takim ograniczeniem de facto odpowiada, więc Pan ponad tą wartość.
Niestety w omawianej sprawie błędem było niezaskarżenie zapadłych wyroków w konsekwencji możliwe, iż sąd podzieli stanowisko Komornika prezentowane w postępowaniu egzekucyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.