Bez kategorii

CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego CERES. Parę lat temu prowadziłam działalność gospodarczą i zostałem wprowadzony w błąd w sprawie reklamy przez firmę ENIRO. Zgodziłem się w rozmowie telefonicznej na przesłanie oferty zamieszczenia wpisu w Panoramie Firm – zamiast oferty otrzymałem fakturę wystawioną przez ENIRO. Sprawa się ciągnęła latami – przychodził kolejne informacje o dokonywanych cesjach pomiędzy: ENIRO, FOR-NET, CERES, etc. Nawiasem mówiąc reklama była tak nieudolna, iż Klienci szukali mnie w Poznaniu a ja jestem z Katowic. W pozwie CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powołuje szereg dowodów, umowy cesji, wyciągi z KRS i fakturę z 2007 roku na dowód „istnienia zobowiązania”. Co mam zrobić ?

W naszej historii skutecznie pomogliśmy już wygrać setki spraw przeciwko CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty czy też Panoramie Firm – oczywiście również w Pana sprawie jesteśmy gotowi do przygotowania skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie (tak też SN w wyroku z 3 października 1969 r., II PR 313/69, LexPolonica nr 317731, OSNCP 1979, nr 9, poz. 147), a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa (tak SN w wyroku z 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, LexPolonica nr 318337). Ogólnie można stwierdzić, że ciężar dowodu faktów tworzących prawo podmiotowe, na podstawie których powód wywodzi swoje roszczenie, spoczywa na powodzie; dotyczy to także faktów uzasadniających jego odpowiedź na zarzuty pozwanego. Natomiast ciężar dowodu faktów uzasadniających żądanie oddalenia powództwa spoczywa na pozwanym. Tak więc ciężar udowodnienia, że warunki w zakładzie karnym odpowiadały obowiązującym normom i nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, spoczywa na stronie pozwanej (tak SN w wyroku z 28 lutego 2007 r., V CSK 431/06, LexPolonica nr 1219215, OSNC 2008, nr 1, poz. 13).
[wazne]Faktura VAT może być jednym z dowodów uzasadniających żądanie pozwu, ale nigdy nie może być dowodem jedynym. Należy też pamiętać, że faktura nie ma waloru dokumentu urzędowego i nie jest objęta domniemaniem prawdziwości (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 2002-03-07, III RN 41/01).[/wazne]
Już tylko z powyższej przyczyny powództwo CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty winno zostać oddalone.
[wazne]Abstrahują jednak od powyższego roszczenie to uległo dodatkowo przedawnieniu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie V CKN 291/2000 roszczenie o wynagrodzenie za emisję reklam w mediach przedawnia się z upływem dwóch lat od wykonania usługi.[/wazne]
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.