Bez kategorii

Dług wobec szkoły

Ukończyłam studia w roku 2007. Wszystkie czesne miałam uregulowane. W październiku dostałam pismo za potwierdzeniem odbioru od Wyższej Szkoły Biznesu z nakazem zapłaty za czesne wraz z odsetkami. Obecnie otrzymałam kolejne wezwanie, tym razem od firmy windykacyjnej. Czy musze zapłacić za nieistniejący dług ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd w sytuacjach tam wskazanych. Pismo które Pani otrzymała to wezwanie do zapłaty nie mające specjalnej wartości prawnej.
Jak wynika z nadesłanej przez Panią dokumentacji Wyższa Szkoła Biznesu udzieli firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do dokonywanie czynności prawnych w zakresie egzekwowania zaległych należności. Co do zasady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.
Abstrahując od zasadności roszczenia Wyższej Szkoły Biznesu należy wskazać, iż roszczenie to uległo przedawnieniu. Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego mającą na celu zagwarantowanie pewności obrotu gospodarczego. Oczywiste jest, iż po pięciu latach od zakończenia edukacji trudno będzie Pani udowodnić, iż za czesne Pani zapłaciła. Dlatego prawo daje Pani możliwość nie udowadniania tego faktu a jedynie powołanie się na zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku roszczenia o zapłatę czesnego znajduje zastosowanie przepis szczególny tj. art. 751 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
[wazne]Co istotne zarzut przedawnienia brany jest wyłącznie pod uwagę w sytuacji gdy zostanie podniesiony przez dłużnika w postępowaniu sądowym.[/wazne]
W chwili obecnej powinna Pani ignorować kolejne wezwania do zapłaty wysyłane przez firmę windykacyjną czy też uczelnię i spokojnie czekać na otrzymanie z sądu nakazu zapłaty. W terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty będzie przysługiwało Pani prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia co spowoduje wygranie przez Pani przedmiotowej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.