Bez kategorii

Dochodzenie należności z faktury, odsetki, nota odsetkowa

Czy wierzyciel może żądać zapłaty odsetek, jeśli nie wystawił noty obciążeniowej? W związku z tym brak jest kwoty, podstawy zapłaty itd. Dodam, że obu kontrahentów nie wiąże umowa pisemna, tylko słowna. Są tylko wystawione faktury. Co w tej sytuacji? Jak można się bronić przed zapłatą odsetek, jeśli ogóle?
Na chwilę obecną wszystkie zobowiązania zostały zapłacone, natomiast druga strona w dalszym ciągu domaga się nieokreślonej kwoty odsetek. Dodam, że do tej chwili współpraca układała się dobrze. Rzeczywiście bywały czasami spore zaległości w zapłacie, ale strony się dogadywały. Sprawa się zaostrzyła w momencie, kiedy wierzyciel nie chciał uznać wpływu dużej kwoty na konto pomimo wyciągu bankowego i twierdził, że nadal są zaległości. W naszym piśmie wyjaśniliśmy sprawę zestawiając wystawione faktury z wpłatami. Nie zanegował tego rozliczenia, jednakże nadal następuje wymiana pism, w których m.in. domaga się zapłaty odsetek, a prawdopodobnie nie uznaje również wysokości kwoty zapłaconej i wyliczonej na podstawie powyższego rozliczenia. Obie strony prowadzą działalność gospodarczą bez pełnej księgowości.
Zakładam, iż z okoliczności sprawy bezspornie wynika, iż faktury wystawione przez wierzyciela są prawidłowe i Pani ich nie kwestionuje, co potwierdza korespondencja pomiędzy stronami. Co do zasady, bowiem oparcie ewentualnego żądania przez wierzyciela tylko i wyłącznie na fakturach nie miałoby większych szans w sądzie.
Faktury VAT są dokumentami prywatnymi. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie w nim zawarte (art. 245 Kodeks postępowania cywilnego). Dokumenty te dowodzą tylko, że wierzyciel złożył oświadczenie o treści zawartej w fakturze. Nie stanowią natomiast te faktury dowodu, że dłużnik jest zobowiązany w stosunku do powoda w zakresie kwot wskazanych w treści faktur, oraz że wierzyciel wykonał świadczenia wskazane w fakturach.
Odnosząc się natomiast do kwestii naliczania odsetek ustawowych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym tj. art. 481 Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Zarówno Kodeks cywilny, jak i Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie przewidują konieczności wystawienia noty odsetkowej. Wierzyciel może wystąpić do sądu cywilnego o zapłatę zaległych odsetek i wyrok zapadnie na podstawie faktur oraz dowodów dokonywanych przez Panią wpłat.
Obowiązek wystawiania noty odsetkowej jest obowiązkiem podatkowym mającym na celu umożliwienie prawidłowego rozliczenia przychodu firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.