Bez kategorii

Doręczenie nakazu zapłaty

Właśnie zostałem zmuszony do uregulowania przedawnionej należności przez Komornika. Sprawa wygląda w sposób następujący od kilku lat jestem nękany wezwaniami do zapłaty oraz telefonami przez firmę windykacyjną za rzekomy dług z roku 2001. Swego czasu udałem się do UOKiK i dowiedziałem się, iż wezwania nie mają żadnej mocy prawnej i należy je bagatelizować. Oczekując na jakieś pismo z Sądu, otrzymywałem pisma z następnych firm windykacyjnych, w końcu już przestałem je czytać. Nie spodziewałem się, że w jednym z tych pism było pismo jak okazuje się posiadającą moc prawną. Oczekiwałem, że jeśli do Sadu ktoś tę sprawę skieruje, to przyjdzie mi pismo sądowe ze Sądu, z jakimś potwierdzeniem odbioru doręczenia do rąk własnych. Za potwierdzeniem odbioru i z doręczeniem do rąk własnych przyszło mi dopiero w zeszłym miesiącu pismo egzekucyjne od Komornika Sądowego. Komornik mi dopiero powiedział, że w tym wypadku nie musiało być żadnej rozprawy sądowej i nie musiałem być na nią wzywany. Na podstawie przekazania tej niezapłaconej faktury. Sąd wystawił wyrok i nie miało znaczenia w tym momencie czy mam jakąś rację czy nie, bo teraz to już muszę tylko zapłacić łącznie prawie 900 zł i koniec sprawy. Czy mogę się jeszcze jakoś odwołać ?

Jak wynika z opisu sytuacji otrzymał Pan nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym lub w postępowaniu upominawczy. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
Zasadą obowiązującą w postępowaniu upominawczym jest rozpoznawanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Przepisy regulujące to postępowanie nie zawierają szczególnych odstępstw od powyższej reguły, gdyż postępowanie upominawcze może zakończyć się wydaniem i uprawomocnieniem się nakazu zapłaty bądź wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty albo też skierowaniem sprawy do postępowania zwykłego bądź innego postępowania odrębnego bez wydania nakazu zapłaty.
W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw.
W przypadku nie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie nakaz zapłaty jest prawomocny i staje się postawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.
Skoro nakaz zapłaty został uznany za prawomocny to co do zasady musiał zostać Panu doręczony w sposób wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.
W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną.
W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.
Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.
W razie niemożności doręczenia w sposób wskazany powyżej, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
Jeżeli więc odebrał Pan nakaz zapłaty z sądu i go zbagatelizował np. bo nie miał pieczątki sądu, podpisu sędziego, był wydany przez sąd internetowy to nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Podobnie takich podstaw nie ma jeżeli nakaz zapłaty został awizowany a Pan nie podjął listu z poczty.
Natomiast, jeżeli nie doręczono Panu nakazu zapłaty w sposób wskazy w kodeksie to termin do wniesienia sprzeciwu do nakazu zapłaty nie zaczął dla Pana biec i nadal można sprzeciw od nakazu zapłaty wnieść do sądu.
W celu ustalenia kiedy i jak doręczono Panu nakaz zapłaty należy zadzwonić do sądu jaki go wydał i podać sygnaturę sprawy. Informacje te znajdzie Pan w pismach od komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.