Bez kategorii

Doręczenie zastępcze

W ostatnim czasie zostałem wpisany do KRD, po sprawdzeniu okazało się, że wpisu dokonała firma Intrum Justitia na kwotę 1507 złotych. Po kontakcie telefonicznym ustaliłem, że jest to zaległość firmy Orange, na którą mają wyrok z Sądu Rejonowego w Lublinie. Problem tkwi w tym, iż nie otrzymałem wcześniej żadnej korespondencji, ani żadnego wezwania przedprocesowego.
Jak ustaliłem przez telefon z Panią z firmy Intrum Justitia, takie pisma kierowano na inny adres, a dokładniej na adres mojej firmy, pod którym nie jestem już od 3 lat a działalność ta została zamknięta.
To jeszcze nie wszystko, w swoich dokumentach posiadam już wezwanie przedprocesowe z tej firmy, które również dotyczyło firmy Orange, na kwotę 1780,45 zł, którą uregulowałem, aby nie ponosić więcej kosztów sądowych. Wezwanie to zostało wystawione w 2012 r. i trafiło do mnie na adres mojego zameldowania.
Czy mogę coś jeszcze w sprawie zrobić czy też muszę płacić?
Jak wynika z przesłanych dokumentów Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód wydał nakaz zapłaty, który następnie został opatrzony w klauzulę wykonalności w związku z jego doręczeniem i nie wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Zgodnie z art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
[wazne]Doręczenie przewidziane w art. 139 § 1 k.p.c. oparte jest na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone. [/wazne]
Z powyższą sytuacją mamy do czynienia w omawianej sprawie. Sąd uznał nakaz zapłaty za skutecznie doręczony co jednakże nie miało miejsca, bowiem adres pod którym dokonano doręczenia nie był Pana adresem zamieszkania.
W chwili obecnej powinien Pan złożyć wniosek o doręczenie pozwu i nakazu zapłaty jednocześnie wskazując, iż wcześniejsza korespondencja była adresowana pod Pana nieaktualny adres zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt np. potwierdzenie zameldowania pod obecnym adresem zamieszkania, wypis z CEIDG.
Po prawidłowym doręczeniu nakazu zapłaty oraz pozwu będzie Pan miał 14 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu od nakazu zapłaty w tym rozważenie takich kwestii czy dług nie jest przedawniony, czy firma windykacyjna faktycznie nabyła skutecznie wierzytelność i wykazała ten fakt w pozwie, wreszcie czy naliczone koszty przez operatora są zasadne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.