Bez kategorii

DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Sprawa dotyczy kredytu samochodowego zaciągniętego w lipcu 2006 roku na okres 5 lat. Umowa nie została wypowiedziana przez bank. W maju 2013 otrzymałam informację, że dług został wykupiony przez firmę skupującą długi. Obecnie otrzymałam nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kredyt był spłacany przez 3 lata. Czy pozostałe raty tego kredytu ulegają całkowitemu czy też częściowemu przedawnieniu? Przez ten czas nie kontaktowałam się z bankiem oraz firmą windykacyjną w celu sposobu i ew. spłaty zadłużenia.

Jeżeli przyjąć za prawdziwe informacje wskazane przez DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to przedmiotowe roszczenie nie uległo przedawnieniu. Zaznaczam jednak, iż z doświadczenia wiem, iż datą wskazywanym w pozwach kierowanych do EPU nie należy zbyt ufać. Zgodnie, bowiem z treścią pozwu złożonego w dniu 6 grudnia 2013 roku roszczenie stało się wymagalne dopiero w dniu 9 grudnia 2010 roku.
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Przez świadczenie okresowe należy bowiem rozumieć stałe dawanie przez czas trwania stosunku prawnego pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych, regularnych odstępach czasu, jednakże nie składających się na pewną z góry określoną całość ( por. B. Kordasiewicz [w:] System [prawa prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008). Odmiennie zatem niż w świadczeniu jednorazowym, wielkość całego świadczenia zależy od czasu trwania stosunku i dlatego nie jest znana z góry ( tak M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, M. Pyziak-Szafnicka (red), B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, LEX 2009). Z tego też względu zwrot pożyczki np. w miesięcznych ratach nie nadaje świadczeniu pożyczkobiorcy cech świadczenia okresowego, choćby poszczególne raty miały równą wysokość i były uiszczane w równych odstępach czasu. Wielkość świadczenia jest bowiem z góry znana ( por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1998 r., III CKN 578/98, K. P., Przedawnienie i terminy zawite, Zamówienia Publiczne Doradca, 2007 r., nr 6, s.56).
Przez wymagalność należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. Jest to stan potencjalny, o charakterze obiektywnym, którego początek następuje od chwili, w której wierzytelność zostaje uaktywniona. Roszczenia mogą uzyskać przymiot wymagalności w dniu oznaczonym przez ustawę lub przez czynność prawną, albo w dniu wynikającym z właściwości zobowiązania, w tym również niezwłocznie po jego powstaniu ( por. wyrok SN z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 367/07). Roszczenie strony powodowej uzyskało zatem przymiot wymagalności w następnym dniu po upływie terminu do zwrotu pożyczki, tj. z dniem 9 grudnia 2010 r. Od tej też daty należało liczyć termin przedawnienia.
Nawet jednak zakładając, iż roszczenie faktycznie nie uległo przedawnieniu możliwe, iż skuteczne okażą się inne zarzuty. W szczególności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w postępowaniu sądowym musi wykazać, iż faktycznie dług istniał. Zaznaczyć należy, iż fundusz sekurytyzacyjny, jako nabywca wierzytelności winien dysponować całością dokumentacji związanej z nabytą wierzytelnością i jako profesjonalista w swej dziedzinie, winien wykazać w postępowaniu sądowym w jaki sposób określił wysokość dochodzonego roszczenia.
Z samego faktu zawarcia umowy pożyczki i umowy cesji nie płynie wniosek, iż faktycznie pożyczki Pani nie spłaciła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.