Bez kategorii

Egzekucja komornicza bez powiadomienia

Mam dług z tytułu pożyczki bankowej, której kapitał wynosił 11 000 zł. Dzisiaj sprawa jest już u komornika i kwota wynosi 28 000 zł. Od lutego próbuję dogadać się z Wierzycielem w sprawie spłaty długu niestety bezskutecznie. Chciałam, aby umorzono mi, chociaż część karnych odsetek. Pisałam pismo do komornika, że mogę wpłacić 16 000 zł bo więcej nie mam, ale również odpowiedź negatywna. Komornik nic nie zajmuje, bo nie ma, czego – jestem osobą bezrobotną bez majątku. Czy istnieje jakakolwiek szansa jeszcze na to, a bym mogła spłacić dług bez tych wszystkich odsetek i kosztów. Nie mam i nie będę miała tych 28 000 zł, mogę wpłacić ok. 16 000 zł zebrane przez rodzinę i przyjaciół zaznajomionych z moją ciężką sytuacją. Czy coś jeszcze mogę zrobić, aby zawarto ze mną jakąś ugodę i zakończono sprawę przy wpłacie kwoty, jaką dysponuję? Czy mam prawo wpłacić zadłużenie bezpośrednio na konto Wierzyciela i w ten sposób zmniejszyć koszty komornicze. Windykacja twierdzi, że nie, komornik również, a przecież przy wpłacie dobrowolnej jest chyba inny stosunek kosztów komorniczych? Cała sprawa zabrnęła tak daleko gdyż jestem naprawdę w ciężkiej sytuacji materialnej, poza tym nie otrzymywałam żadnej korespondencji poza jednym listem do komornika wysłanym na nieaktualny adres zamieszkania w grudniu ubiegłego roku. Czuję się bezsilna egzekucję komorniczą wszczęto bez jakiegokolwiek powiadomienia.

Niestety Pani sprawa jest niezwykle trudna i praktycznie trudno jest na tym etapie wskazać rozsądną drogę postępowania w sprawie. W zakresie zwolnienia Pani z części długu tj. jego umorzenia władny do podjęcia decyzji jest wyłącznie wierzyciel.
Odnosząc się do kwestii naliczanych opłat przez Komornika to teoretycznie może Pani dokonać wpłaty bezpośrednio na konto wierzyciela, co spowoduje zmniejszenie opłaty egzekucyjnej naliczanej przez Komornika. Zgodnie, bowiem z art. 49 Ustawy o komornikach sądowych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Istnieje jeszcze jedna możliwość w niniejszej sprawie w mojej ocenie najbardziej rozsądna i możliwe, iż najbardziej dla Pani opłacalna. Mianowicie jak wynika z przesłanych dokumentów nakaz zapłaty w niniejszej sprawie został wydany na rzecz firmy windykacyjnej przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym.
W wyniku wskazania przez powoda nieaktualnego adresu zamieszkania sąd uznał nakaz zapłaty za skutecznie doręczony i nadał mu klauzulę wykonalności. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie III PRN 47/67 skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.
W niniejszej sprawie, więc istnieją przesłanki do obalenia domniemania doręczenia i wniesienia sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty w terminie, co otworzy drogę podważenia nakazu zapłaty i uniknięciu kosztów komorniczych.
[wazne]Należy w tym miejscu wskazać, iż umowy cesji wierzytelności zawierane pomiędzy bankami a firmami windykacyjnymi zawierają liczne uchybienia, które pozwalają na podważenie skuteczności dokonanej zmiany wierzyciela.[/wazne]
W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z Ustawa prawa bankowe przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
[wazne]Ponadto zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. [/wazne]
Możliwe, iż w omawianej sprawie przynajmniej w części odsetki uległy przedawnieniu. Nadmieniam, iż zarzut przedawnienia roszczenia jest brany pod uwagę przez sądy tylko w sytuacji, gdyż dłużnik go podniesienie – Pani na chwilę obecną tej możliwości była pozbawiona gdyż nigdy nie otrzymała Pani nakazu zapłaty w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.