Bez kategorii

EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Mój problem dotyczy EOS 1 FIZNFS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny a właściwie możliwości obalenia domniemania doręczenia i wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Mianowicie ok. 5 lat temu rozwiodłem się z żoną i wyprowadziłem się z Warszawy. Obecnie wynajmuję mieszkanie w Gdańsku, jednak formalnie nadal jestem zameldowany w Warszawie. Na skutek pozwu wniesionego przez EOS 1 FIZNFS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny został wydany nakaz zapłaty i wskutek domniemania doręczenia został uznany za prawomocny. Czy w tej sytuacji skoro nie zmieniłem adresu zameldowania mam jakiekolwiek szanse na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty ?

Jak najbardziej w niniejszej sprawie nasza firma jest wstanie przygotować dla Pana skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego na rzecz EOS 1 FIZNFS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
Chociaż nie wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 139 § 2, to jednak trzeba przyjąć, że odmowa przyjęcia pisma przez adresata tylko wtedy powoduje, że doręczenie uważa się za dokonane, gdy odmowa taka jest bezpodstawna (por. W. Piasecki, J. Korzonek, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, art. 153, uwaga 4, s. 454). Odmowa przyjęcia pisma jest bezpodstawna, gdy doręczenie następuje w stosunku do właściwej osoby (art. 133 § 1-3), we właściwym miejscu (art. 135 § 1) i we właściwym czasie (art. 134 § 1). Doręczenia nie można więc uznać za dokonane, gdy odmowa przyjęcia pisma jest uzasadniona tym, że dokonywane jest ono w stosunku do niewłaściwej osoby (np. przy próbie doręczenia pisma pracownikowi, który nie jest upoważniony do odbioru pism; por. art. 133 § 2), w dzień ustawowo uznany za wolny od pracy lub o niewłaściwej porze i przy braku odpowiedniego zarządzenia prezesa sądu (art. 134 § 1) lub w niewłaściwym miejscu (np. w miejscu, gdzie doręczający zastał adresata, który ma mieszkanie, na adres którego skierowane jest pismo; por. art. 135 § 1).
Co istotne procedura cywilna nie posługuje się pojęciem zameldowania lecz zamieszkania. Nakaz zapłaty musi być doręczony w miejscu zamieszkania. W Pana sytuacji tak się nie stało i tym samym termin do wniesienia sprzeciwu nie zaczął dla Pana biec.
O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem aktywności życiowej danej dorosłej osoby fizycznej. Należy jednocześnie zauważyć, że samo zameldowanie będące kategorią prawa administracyjnego, nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy dokonać również obalenia domniemania doręczenia. Zgodnie z art. 234 Kodeksu postępowania cywilnego domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.
[wazne]Sąd jest związany domniemaniem dopóty, dopóki strona, na którą przerzucony został ciężar dowodu, nie przeprowadzi skutecznie przeciwdowodu. Nie wystarczy samo zaprzeczenie wniosku domniemania czy powołanie dowodu przeciwnego (por. wyrok SN z 20 kwietnia 1994 r., I CRN 44/94, LexPolonica nr 300791, OSNCP 1994, nr 12, poz. 245). [/wazne]
W niniejszej sprawie dowodem podważającym dokonane doręczenie będzie np. umowa najmu, umowa o pracę, rachunki przychodzące na adres w Gdańsku, etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.