Bez kategorii

EQUES DEBITUM

Otrzymałam właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z powództwa firmy EQUES DEBITUM. Firma powołuje się na rzekome zadłużenie względem firmy POLKOMTEL pochodzące z 2004 roku. Czy ja faktycznie ten rzekomy dług musze płacić ?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty ma Pani 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód lub wysłać litem poleconym z pośrednictwem poczty polskiej.
Prawidłowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty skutkuje przekazaniem sprawy wniesionej przez EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.
Po przekazaniu sprawy przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.
W mojej ocenie zasadne jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w niniejszej sprawie, gdyż dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu w 2007 roku. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
[wazne]W uchwale z dnia 7 maja 2009 r. (III CZP 20/09) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „z racji, że ustawa z dnia 21 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne nie reguluje kwestii przedawnienia – do roszczeń z umów zawartych na jej podstawie zastosowanie mają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, w tym art. 118 k.c., wyznaczający trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe”. [/wazne]
Fundusz Sekurytyzacyjny EQUES DEBITUM nabywając przedmiotową wierzytelność od firmy Polkomtel wstąpił w jej sytuacje prawną.

Komentarze do wpisu

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Artykuły z tej kategorii

    Masz pytania? Zapytaj prawnika.