Bez kategorii

GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Otrzymałem wezwanie do zapłaty od GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w sprawie niespłaconej umowy pożyczki jaką zawarłem z Invest Bankiem w roku 2008. Umowa pożyczki była zawarta na dwa lata. Przed dokonaniem sprzedaży długu firmie GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny była prowadzona egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do roku 2011. Kiedy przedmiotowy dług ulegnie przedawnieniu ?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Dla określenia terminu przedawnienia wierzytelności dochodzonej przez GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny istotne znaczenie będzie miał fakt, iż w Pana sprawie była prowadzona egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
[wazne]Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2007 r. w sprawie VI ACa 516/2007 samo tylko wystawienie bankowego tytułu wykonawczego nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w art. 123 § 1 kodeksu cywilnego. Omawiany skutek wywołuje dopiero wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie takiego tytułu.[/wazne]
Dochodzony w chwili obecnej długo przez GODebt1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny ulegnie, więc dopiero przedawnieniu w roku 2014 o ile wcześniej nie wystąpią do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
Pragnę jednak zwrócić Panu uwagę na dwa istotne elementy w sprawach roszczeń dochodzonych przez fundusze sekurytyzacyjne. Po pierwsze zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Często zdarza się, iż fundusz kierując pozew do sądu nie ma świadomości o toczącej się w przeszłości egzekucji. Konstruując ewentualny sprzeciw od nakazu zapłaty w Pana interesie nie jest ujawnianie faktu wydania w przeszłości bankowego tytułu egzekucyjnego i powinien Pan wykazywać datę przedawnienia wynikającą z umowy – zgodnie z zawartą umową dług w całości przedawniłby się w czerwcu 2013 r.
Ponadto bacznie należy analizować umowę kupna czy też cesji wierzytelności przysługujących bankowi na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACa 1253/2006 Art. 509 § 1 kc stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Umowa pożyczki jaką strony zawarły jest umową zawartą z konsumentem, a zatem zastosowanie do niej mają art. 385[1] kc i art. 385[3] pkt 5 kc, zgodnie z którym i w razie watpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umowy są te, które zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikajacych z umowy bez zgody konsumenta.
Zatem art. 509 § 1 kc, ze względu na regulację zamieszczoną w art. 385[3] pkt 5 kc w odniesieniu do umow konsumenckich nie może stanowić podstawy przetwarzania danych osobowych konsumentow bez ich zgody. Pozyskiwanie danych wyłącznie na podstawie art. 509 kc, niepoprzedzone zgodą konsumenta przyjmuje charakter niedozwolonych postanowień umownych, o ktorych mowa w art. 385[3] kc, ktore nie są dla konsumenta wiążące. Jeżli ustawa nie dopuszcza wprowadzenia do stosunkow umownych klauzul zezwalających na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków bez zgody konsumenta, to tym bardziej nie może to nastąpić, gdy umowa na ten temat milczy.
Wobec powyższego, skoro umowa pożyczki nie zawiera uzgodnionego z powodem indywidualnie postanowienia w przedmiocie zgody na przelew, dokonanie przelewu przez pozwaną bez zgody powoda naruszyło jego prawa. Może zatem powod domagać się ochrony przewidzianej w art. 24 kc.
[wazne]Dodatkowo pragnę zauważyć, iż w roku 2008 kiedy podpisywał Pan umowę obowiązywał art. 92c Ustawy prawo bankowe zgodnie z którym przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.[/wazne]
W umowie kredytu gotówkowe przedmiotowych zgód Pan nie wyrażał i na powyższych uregulowaniach istnieje realna szansa wygrania sprawy w przypadku wystąpienia z pozwem przez fundusz sekurytyzacyjny.
Zdarza się również, iż umowy cesji zawierane pomiędzy bankiem a funduszami sekutytyzacyjnymi zawierają błędy. W szczególności umowa taka powinna precyzyjnie określać jaka wierzytelność jest zbywana i względem jakiej osoby – brak tych elementów powoduje możliwość jest skutecznego poważenia w postepowaniu sądowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.