Bez kategorii

Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z powództwa Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Owszem faktycznie mam taki dług jak wskazany w pozwie ale nadal ten dług egzekwuje Eurobank. Czy to zgodne z prawem? Mam płacić dwa razy to samo zadłużenie?

Opisana przez Pana sytuacja jest niezgodna z prawem, co więcej w mojej ocenie nosi ona znamiona procederu przestępczego. Zgodnie bowiem z art. 286 Kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Wbrew pozorom jednak działania podjęte przez Eurobank oraz Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty mogą okazać się dla Pana zbawienne. Po zapoznaniu się z treścią pozwu złożonego przez Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty uważam, iż ma Pan duże szanse na wygranie przedmiotowej sprawy, jeżeli nie w sądzie pierwszej instancji to w sądzie drugiej instancji.
Fundusz Inwestycyjny jako dowód w sprawie powołuje jedynie umowę z Eurobankiem oraz wyciąg z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego. Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w niniejszym postepowaniu powinien udowodnić nie tylko fakt cesji, ale również zasadność naliczenia należności dochodzonej od Pana. Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi (SN V CSK 187/06).
Natomiat z treści pozwu nie wynikaał, iż faktycznie w niniejszej sprawie kiedykolwiek dopuścił się Pan zaległości płatniczej. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nie stanowi dowodu istnienia wierzytelności pozwanego wobec strony powodowej, jej wysokości i wymagalności. Powód powołuje się na umowę jaką jakoby zawarł Pan z Eurobankiem jednak nie powołuje żadnego dowodu na okoliczność jaka kwota została spłacona, jakie były terminy wymagalności spłat kolejnych rat oraz jakiej kwoty dochodzi z tytułu spłaty kapitału a jakiej z tytułu odsetek, nie wskazuje również sposobu naliczenia odsetek.
[wazne]Dokument prywatny nie korzysta z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych[/wazne]
Nadto zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe w brzmieniu z roku 2008 art. 92c – przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pozwany nigdy nie wyrażała zgody na dokonanie przedmiotowego przelewu.
Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie V CSK 472/2010 artykuł 92c ust. 1 Pr. bank. uzależniał przelew wierzytelności banku na fundusz sekurytyzacyjny, dodatkowo, oprócz umowy przelewu, od – po pierwsze – zgody dłużnika przelewanej wierzytelności wynikającej z czynności dokonanej z bankiem. Po drugie, w razie gdy przelewana wierzytelność była zabezpieczona (zabezpieczeniem osobistym lub rzeczowym) – od zgody na przelew dłużnika z tytułu zabezpieczenia. Wymóg odrębnej zgody na przelew dłużnika z tytułu zabezpieczenia odpadał wtedy, gdy ta sama osoba była dłużnikiem przelewanej wierzytelności i dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia.
W mojej ocenie warto wnieść w niniejszej sprawie sprzeciw od nakazu zapłaty i nie ujawniać sprawy toczącej się egzekucji. Całkiem możliwe, iż sprawę z Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty uda się wygrać a Eurobank po wezwaniu do umorzenia egzekucji w związku z sprzedaniem długu tego dokona – w efekcie Pan uniknie jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmiotowy dług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.