Bez kategorii

Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS

Otrzymałem właśnie wezwanie do zapłaty od Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS. Jednocześnie kilka dni wcześniej otrzymałem zawiadomienie o dokonaniu cesji noty obciążeniowej naliczonej przez Polską Telefonię Cyfrową na rzecz Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS. Nota pochodzi z roku 2012 i opiewa na kwotę ponad 5 000 zł. Jak się mam zachować w tej sprawie ?

Jak wynika z opisu sprawy przysługująca firmie Polska Telefonia Cyfrowa wierzytelność została zbyta na rzecz firmy Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS. Na obecnym etapie w mojej ocenie nie powinien Pan podejmować żadnych działań w postaci np. prowadzenia rozmów z Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS.
Natomiast należy przygotowywać się na ewentualną sprawę sądową do jakiej może dojść w wyniku wytoczenia powództwa przez Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS. Po wniesieniu pozwu do sądu będzie Pan miał 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu i podniesienie w nim zarzutów wykazujących brak podstaw do dochodzenia przez firmę windykacyjną należności.
Jednym z takich zarzutów może być zarzut przedawnienia, co jednak w opisanej sprawie jest mało prawdopodobne. W związku z faktem, iż nota obciążeniowa pochodzi z roku 2012 to ulegnie ona dopiero przedawnieniu w 2015 roku o ile do tego czasu Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS nie wystąpi z pozwem o zapłatę.
Powinien się więc Pan skupić na zgromadzeniu materiału, który podważy zasadność naliczenia przez Polską Telefonię Cyfrową tak wysokiej kary. Zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
[wazne]Co istotne kara umowna może być zastrzegana tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie obchodzenia, poprzez zastrzeganie kary umownej przy zobowiązaniach pieniężnych, zakazu ustalania odsetek powyżej poziomu tzw. odsetek maksymalnych (postanowienie SN z 24 lipca 2009 r., II CNP 16/2009, LexPolonica nr 2578206).[/wazne]
Istotną linią obrony może być również powołanie się na zasady współżycia społecznego. Zgodnie z art. 5 Kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Możliwe również i po doręczeniu Panu odpisu pozwu dojdą inne istotne okoliczności w tym np. nieważność umowy zawartej pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową a Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.