Sprzeciw do nakazu zapłaty

Kredyt odnawialny

W 2006 roku miałem podpisaną umowę o linie kredytowa z PKO. Niestety sytuacja finansowa sprawiła iż moja linia kredytowa nie była spłacana co w kolejności poskutkowało sprzedażą mojej wierzytelności firmie windykacyjnej. W maju tego roku przyszedł do mnie pozew o zapłatę kwoty ponad 5000zł z e-sadu. Wniosłem sprzeciw który został zaakceptowany i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia. Moje pytanie brzmi następująco – czy da rade coś z tym jeszcze zrobić czy jest szansa na wygrana. Jakie są koszty poprowadzenia takiej sprawy i czy można ja w ogóle wygrać bądź zrobić cos jeszcze by nie płacić tej horrendalnej kwoty ?

Jak wynika z załączonych dokumentów zawarła Pan umowę o kredyt odnawialny z PKO BANK POLSKI – Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w roku 2006. W wyniku braku spłaty kredytu przedmiotowa wierzytelność została nabyta przez BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Natomiast roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych – art. 731 Kodeksu cywilnego.
Jak jednak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2008 roku w sprawie II CSK 212/2008 roszczenia banku wynikające z umowy kredytu odnawialnego, udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118 kc).
Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne należy dojść do wniosku, iż w znacznej części przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu. Jednak Pan w niniejszej sprawie działał na własną niekorzyść i w roku 2011 podpisał Pan ugodę z firmą BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni i dokonał Pan częściowej spłaty długu.
Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
W chwili więc podpisania ugody uznał Pan dług, doprowadził Pan do przerwania biegu terminu przedawnienia. Ewentualną linię obrony w sprawie należałoby budować poprzez wykazanie nieprawidłowości w księgach rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego oraz wykazanie nieprawidłowości w samej umowie cesji wierzytelności – w tym miejscu jednak należy wskazać, iż dokumenty dostarczone przez Powoda w tym względzie są przygotowane dosyć rzetelnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.