Bez kategorii

KRUK S.A. Kancelaria Prawna RAVEN

Otrzymałem właśnie wezwanie do zapłaty z firmy KRUK S.A. w którym wzywają mnie do spłaty pożyczki z roku 1999 jaką zawarłem z Bankiem PKO S.A. Jednocześnie informują o przekazaniu sprawy do Kancelarii Prawnej RAVEN celem dalszej egzekucji należności. Jak się w tej sprawie zachować ?

Jak wynika z przesłanego zapytania otrzymał Pan ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty od firmy KRUK S.A., która to reprezentuje fundusz sekurytyzacyjny PROKURA NS FIZ. Jak wynika z treści wezwania sprawa dotyczy umowy zawartej przez Pana z bankiem PKO BP w roku 1999. Jednocześnie KRUK S.A. informuje o przekazaniu sprawy Kancelarii Prawnej RAVEN w celu dalszej egzekucji należności na drodze postępowania sądowe.
Zgodnie z przepisami prawa cywilnego tzw. zmiana wierzyciela, co do zasady jest dopuszczalna o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. W chwili zawierania przez Panią umowy obowiązywała Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Ustawa w brzmieniu z roku 1999 nie zakazywała zbycia wierzytelności innemu podmiotowi przez bank, aczkolwiek sprawa ta jest dyskusyjna.
Abstrahując od powyższego i uznając czysto teoretycznie, iż Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabyła przysługującą względem Pana wierzytelność to i tak uległa ona przedawnieniu.
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
W art. 118 Kodeksu cywilnego wskazano, iż jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, iż roszczenia banku o zapłatę wynikającą z udzielonej umowy pożyczki przedawnia się w okresach trzy letnich. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabywając przedmiotową wierzytelność wstąpiła w sytuację prawną wierzyciela pierwotnego a więc zastosowanie znajduje nadal ten termin przedawnienia.
Obecnie podejmowane działania firmy KRUK S.A. oraz Kancelarii Prawnej RAVEN mają na celu doprowadzenie przez Panią do uznania długu np. poprzez deklarację spłaty, podpisanie ugody, napisanie prośby o rozłożenie na raty czy też nawet częściową spłatę długu. Na pisma kierowane do Pana przez firmy windykacyjne powinien Pan nie reagować i czekać na otrzymanie z sądu nakazu zapłaty. Po jego otrzymaniu w terminie 14 dni należy złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty z powołaniem się na zarzut przedawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.