Bez kategorii

Nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi z ograniczeniem do majątku wspólnego

Wiele lat temu popadłem w tarapaty finansowe i od dłuższego czasu miałem spokój, kolejne egzekucje umarzono gdyż nic nie posiadam. Obecnie moja żona otrzymała wniosek o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi z ograniczeniem do majątku wspólnego. Wyrok w sprawie pochodzi z 2001 roku, pamiętam tylko, że w 2014 jakaś egzekucja w sprawie była umorzona. Czy możemy się jakoś bronić?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 20 stycznia 2005 roku tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.
Sąd Najwyższy, stwierdzając w uchwale z dnia 17 września 2008 roku (III CZP 77/2008), że jeżeli zobowiązanie dłużnika pozostającego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej powstało przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, do postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu sprzed tej nowelizacji.
Jak wynika, więc z powołanych przepisów wniosek Wierzyciela jest uzasadniony i obawiam się, iż sąd nada klauzulę wykonalności zgodnie z wnioskiem. Nie mniej zwracam uwagę, iż wyrok przeciwko Panu zapadł w 2001 roku. Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Powinien Pan dokładnie ustalić, kiedy były prowadzone egzekucje w niniejszej sprawie i kiedy się ukończyły – możliwe, iż zasadne okaże się wystąpienie z pozwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w związku z przedawnieniem.
Natomiast Pana żona może już na etapie postępowania klauzulowego próbować podnosić zarzut przedawnienia. Za przyjęciem możliwości podniesienia takiego zarzutu przez małżonka opowiada się K. Koran w: Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym oraz powództwo ekscydencyjne jako środek obrony małżonka dłużnika, Palestra 1982, nr 4-5, s. 7. za tym drugim poglądem zdaje się przemawiać orzeczenie SN z dnia 21 lutego 1969 r., I CZ 13/69, zgodnie z którym nadanie tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, klauzuli wykonalności także względem jej współmałżonka w odniesieniu do majątku objętego wspólnością (art. 787 kpc), jest dopuszczalne tak długo, dopóki nie nastąpiło przedawnienie roszczeń wierzyciela w stosunku do jego dłużnika, wymienionego w tytule egzekucyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.