Bez kategorii

Nadanie klauzuli wykonalności bez wiedzy dłużnika

W roku 2000 zawarłam umową z Polską Telefonią Cyfrową PTC. Z powodu różnych okoliczności losowych w roku 2007 umowa została zerwana a mnie obciążono nieopłaconą fakturą oraz karą umowną – ok. 1700 zł. W 2008 roku Polska Telefonia Cyfrowa PTC wystąpiła do sądu i uzyskała wyrok w sprawie od którego się nie odwoływałam. Obecnie dowiedziałam się o wszczęciu egzekucji i w związku z tym mam pytania. Czy pod tak długim okresie można występować o nadanie klauzuli wykonalności ? Czy sąd miał prawo nadać klauzulę wykonalności bez mojej wiedzy ? Czy istnieje możliwość zmniejszenia opłaty komorniczej ? Czy dzieci mogą spłacić za mnie ten dług – one korzystały z tych telefonów ?

Zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
W postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji w trybie zażaleniowym nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jeżeli po wydaniu tytułu egzekucyjnego przestał istnieć obowiązek stwierdzony w tym tytule i objęty klauzulą jego wykonalności, skutki prawne z niego wynikające mogą być stwierdzone w drodze procesu w trybie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo w części, a przed nadaniem klauzuli wykonalności w drodze powództwa o ustalenie, że należność objęta tytułem egzekucyjnym nie istnieje. Dla sądu egzekucyjnego istnienie i zakres roszczenia nadającego się do egzekucji oraz zasięg obowiązku prawnego dłużnika są wiążące, stwierdzone urzędowym dokumentem w postaci tytułu egzekucyjnego.
[wazne]Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Sąd nie zawiadamia dłużnika o nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności.[/wazne]
Natomiast dłużnikowi przysługuje prawo wniesienie zażalenia na nadania wyrokowi klauzuli wykonalności. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
W niniejszej sprawie jednak cała procedura przebiegła prawidłowo, w tym postępowaniu mogła Pani podnosić wszelkie zarzuty, co do zawartej umowy i okoliczności powstania długu – obecnie jest już na to za późno. Wyrok wydany w 2008 roku jest prawomocny, posiada powagę rzeczy osądzonej i wierzyciel miał prawo wystąpienia z wnioskiem o zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności oraz wszczęcia na jego podstawie postępowania egzekucyjnego.
Co prawda niewielka cześć dochodzonych odsetek uległa przedawnieniu na mocy art. 125 Kodeksu cywilnego – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Uwzględnienie jednak tego faktu wiązałoby się z koniecznością wystąpienia do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym a w mojej ocenie przedawnione odsetki w niniejszej sprawie to jedynie ok. 20 – 30 zł.
Odnosząc się natomiast do kosztów egzekucji Komorniczej to zgodnie z art. 49 Ustawy o komornikach w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Pozostaje niestety w niniejszej sprawie ustalenie miesięcznych kwot spłaty przedmiotowego długu, względnie zwrócenie się do wierzyciela z prośbą o rozłożenie długu na raty lub jego częściowego umorzenia. Wątpię aby wierzyciel zgodził się na zmianę dłużnika w przedmiotowej sprawie, natomiast nie ma przeciwskazań aby Pani z dziećmi podpisała stosowne porozumienie, iż zobowiązują się do zwrotu przez Panią opłaconej należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.