Bez kategorii

Nakaz zapłaty od przedawnionego roszczenia

Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z pozwem wystąpiła firma Ultimo a sprawa dotyczy umowy pożyczki sprzed niemal 8 lat. Bardzo się zdziwiłem otrzymaniem nakazu zapłaty gdyż w mojej ocenie sprawa jest przedawniona. Czy w tej sytuacji mam zignorować otrzymane pismo czy też należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Reforma prawa cywilnego z 1990 roku zliberalizowała w sposób istotny instytucję przedawnienia, zmieniając jej charakter prawny, W chwili obecnej zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Jak wynika z powyższego uregulowania po wniesieniu pozwu przez Ultimo sąd nie brał pod uwagę z urzędu ewentualnego przedawnienia roszczenia. Przedmiotowy argument będzie brany dopiero pod uwagę w sytuacji gdy ten zarzut podniesie Pan w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Procesowym następstwem skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika jest oddalenie powództwa wniesionego przez Ultimo a więc wygranie sprawy sądowej przez Pana.
[wazne]W przypadku pożyczek udzielanych przez bank zastosowanie znajdzie 3 letni termin przedawnienia jako właściwy dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą – art. 118 Kodeksu cywilne.[/wazne]
Przygotowując sprzeciw od nakazu zapłaty proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W sprzeciwie od nakazu zapłaty nie może się więc Pan ograniczyć do ogólne stwierdzenia, iż dochodzona należność przez Ultimo uległa przedawnieniu ale musi Pan ten fakt wykazać.
Niezaskarżenie nakazu zapłaty spowoduje jego uprawomocnienie się co w konsekwencji uniemożliwi Panu skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia i spowoduje obowiązek zapłaty przedawnionej należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.