Bez kategorii

Nakaz zapłaty w sprawie pożyczki w Sygma Banque Societe Anonyme S.A

Otrzymałam właśnie nakaz zapłaty z sądu rejonowego właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. Powództwo wniosła firma Prokura NSFIZ a domaga się zapłaty za pożyczkę sprzed wielu lat, jaką wzięłam w Cetelem Bank – obecnie Sygma Banque Societe Anonyme S.A. Nie powołują żadnych dowodów poza wyciągiem z ksiąg rachunkowym, czy możecie mi Państwo pomóc?

Nasza Kancelaria oczywiście jest Pani wstanie pomóc zarówno poprzez przygotowanie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty, jak również reprezentując Pani interesy przed sądem. W niniejszej sprawie należy zauważyć, iż godnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).
Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.
Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę (…).
Prokura NSFIZ wskazuje, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od CETELEM Bank prawa do wierzytelności wobec Pani z tytułu umowy bankowej.
Jednakże na tą okoliczność Prokura NSFIZ nie powołuje żadnych dowodów poza wyciągiem z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym mają moc prawną dokumentów urzędowych.
Zgodnie z art. 244 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Przepis ten określa warunki formalne dokumentu urzędowego (sporządzenie w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania) oraz wprowadza domniemanie autentyczności i prawdziwości treści dokumentu urzędowego.
Nadanie wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszy sekurytyzacyjnych mocy prawnej dokumentów urzędowych powoduje umocnienie pozycji procesowej funduszu, będącego podmiotem profesjonalnym, zajmującym się działalnością zarobkową, w stosunku do pozwanego konsumenta, który w celu obalenia domniemań związanych z mocą dokumentu urzędowego jest zobligowany do przeprowadzenia dowodu negatywnego, że nie zaciągał zobowiązania albo że zobowiązanie to ma inną wysokość.
Zgodnie z art. 252 k.p.c. strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić.
Z dniem 25 lipca 2011 r. art. 194 w zakresie w jakim nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, został uznany za niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r. ( Dz.U.11.152.900).
Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny braku konstytucyjności danego przepisu prawnego nie eliminuje wprawdzie tego przepisu z porządku prawnego lecz uprawnia sąd do odmowy jego zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Sytuacja taka ma miejsce zarówno w takich przypadkach, gdy na skutek orzeczenia TK przepis traci moc z chwilą ogłoszenia orzeczenia TK, jak i w tych przypadkach, gdy Trybunał korzystając z możliwości przewidzianej w art. 190 ust. 3 zd. 1 Konstytucji określa inny termin utraty mocy obowiązującej przepisu. (wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2009 r.)
[wazne]Przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją ma taki charakter od dnia jego wejścia w życie i fakt ten musi być brany pod uwagę w trakcie procesu stosowania prawa oraz kontroli wydanych orzeczeń.( wyrok NSA z dnia 16 luty 2010 r. )[/wazne]
Dlatego też należało uznać, że wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego nie stanowi dokumentu urzędowego w sporze z konsumentem i tym samym w niniejszej sprawie nie jest objęty on domniemaniem prawdziwości danych w nim zawartych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.