Bez kategorii

Nakaz zapłaty z e-sądu

Dzisiaj otrzymałam nakaz zapłaty z e-sądu. Powództwo zostało wniesione przez Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą w Wrocławiu. W uzasadnieniu pozwu bank wskazuje, iż w roku 2004 udzielił mi limitu w wysokości 6000 zł. Credit Agricole Bank Polska SA dochodzi należności w oparciu o zawartą umowę w skazane w wyciągu z Ksiąg Banku, na którą składa się należność główna oraz odsetki za okres od dnia 2005 roku.

W mojej ocenie w niniejszej sprawie zasadne jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, jaki Pani otrzymała z e-sądu. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy głównie oprzeć na zarzucie przedawnienia dochodzonego roszczenia.
Istota zawartej umowy sprowadza się do zobowiązania banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Ustawa prawo bankowe nie wprowadza żadnych szczególnych unormowań w zakresie przedawnienia należności wynikających z linii kredytowych i tym samym zastosowanie znajda ogólne unormowania wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
[wazne]Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2008 roku w sprawie II CSK 212/2008 roszczenia banku wynikające z umowy kredytu odnawialnego, udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118 kc).[/wazne]
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Najprawdopodobniej bank w roku 2005 wypowiedział Pani umowę kredytu i od te daty należy liczyć bieg terminu przedawnienia. Dochodzone przez Credit Agricole Bank Polska SA roszczenie uległo przedawnieniu najpóźniej w roku 2008.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.