Bez kategorii

Nakaz zapłaty z Sądu Okręgowego, GPM Vindexus

Kilka dni temu z ciekawości sprawdziłem swoją osobę w Krajowym Rejestrze Długów. Jak się okazało, istnieje w nim wpis dokonany przez GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z tytułu nakazu zapłaty jaki posiada przedmiotowa firma wydanego w roku 2011 przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Od ponad 8 lat mieszkam za granicą, już w chwili wyjazdu przedmiotowy dług był przedawniony. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

Jak wynika z raportu z Krajowego Rejestru Długu w roku 2011 GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty uzyskał nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Co prawda w zakresie sądu, jaki wydał nakaz zapłaty istnieje w wpisie jest błąd, bowiem nie ma takiego sądu w Warszawie, natomiast jest Sąd Okręgowy dla Warszawy w Warszawie i Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie. Domniemam, iż niniejszy nakaz zapłaty wydał Sąd Okręgowy dla Warszawy w Warszawie.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego od skutecznego doręczenia Panu nakazu zapłaty miał Pan 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienie w nim między innymi zarzutu przedawnienia dochodzonego przez GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty roszczenia. Doręczenia przedmiotowego nakazu dokonano w wyniku tzw. domniemania doręczenia. Mianowicie zgodnie z art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
[wazne]Jednakże jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w sprawie III PRN 47/67 skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.[/wazne]
Mając na uwadze powyższe w mojej ocenie w Pana sprawie 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zaczął jeszcze biec bowiem nigdy Panu nie doręczono przedmiotowego nakazu zapłaty w miejscu zamieszkania. Jednakże jak wskazuje się w orzecznictwie nie ma przeszkód prawnych aby sprzeciw od nakazu zapłaty wnieść pod wydaniu nakazu zapłaty a przed rozpoczęciem biegu 14 dniowego terminu.
W chwili obecnej należy wiec niezwłocznie złożyć w Sądzie Okręgowym dla Warszawy w Warszawie sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z dowodami, iż od roku 2011 mieszka Pan poza granicami polski. Ponadto w sprzeciwie od nakazu zapłaty należy wskazać adres pełnomocnika do doręczeń na terytorium polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.