Bez kategorii

Nakaz zapłaty za fakturę

Mam taki problem, o tuż w ubiegłym roku miałam remont łazienki. Mieszka z nami jeszcze syn z żoną i dwie wnuczki w związku z tym remontem pojechali na wakacje na dwa tygodnie. W tym okresie wykonawca miał przeprowadzić remont, czego jednak nie uczynił. W efekcie jego zaniedbań musiałam wynająć inną ekipę remontową, która poprawiła błędy i z remontem uporała się w cztery dni. Dzisiaj otrzymałam nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Jak się okazało tamta osoba wystawiła fakturę na kwotę 5000 zł i wniosła pozew, powołując jednocześnie, jako świadka osobę, o której pierwszy raz słyszę. Czy mam szanse na wygranie tej sprawy?

W mojej ocenie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w omawianej sprawie jest jak najbardziej uzasadnione. W szczególności w pierwszej kolejności wskazuję, iż to na Powodzie ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Tymczasem w złożonym w sądzie pozwie Powód w żaden sposób nie wykazał swoich racji. Natomiast wszelkie inne dowody w mojej ocenie winny zostać w chwili obecnej oddalone
[wazne]W tym miejscu nadmieniam, iż faktura załączona do pozwu przez Powoda nie została przez Panią podpisana. Zgodnie z orzecznictwem taka faktura stanowi jedynie dowód z dokumentu prywatnego. Zgodnie z art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. [/wazne]
Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie rozciąga się na okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia. Nie przesądza on zatem, czy oświadczenie jest ważne lub skuteczne prawnie. Materialna moc dowodowa dokumentu prywatnego zależy od jego treści merytorycznej. O materialnej mocy dowodowej dokumentów prywatnych rozstrzyga sąd zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 233; por. też K. Knoppek, Glosa do wyr. SN z 25 września 1985 r., IV PR 200/85, LexPolonica nr 311657,PiP 1988, nr 5).
Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie II CNP 129/2007 nie sposób – w świetle art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego uznać, aby faktura VAT miała inną moc dowodową, niż inne dokumenty prywatne i przepisy prawa podatkowego w jakikolwiek sposób nie zmieniają tego, co wynika z treści art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. W każdym razie wyłącznie na podstawie faktury VAT nie sposób ustalić, że strony łączyła umowa określonej treści, jak i tego czy i w jakim zakresie umowa ta została zrealizowana.
Co prawda Powód w pozwie powołuje również dowód ze świadka. Jednakże w mojej ocenie powinna w sprzeciwie od nakazu zapłaty wnieść o oddalenie przedmiotowego wniosku dowodowego gdyż Powód nie wskazał na jaką okoliczność tenże dowód powołuje. W świetle art. 217 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek dowodowy powinien zawierać tezę i nie może ograniczać się do wskazania samego dowodu, który ma być przeprowadzony (wyrok SN z 19 lutego 2009 r., II CSK 541/08, LexPolonica nr 2006810, Lex nr 500147). Natomiast sąd powinien wypowiedzieć się w przedmiocie wniosku dowodowego strony. Jeżeli przyjmuje do akt dokument, to zgodnie z art. 217 i 236 powinien określić sposób jego potraktowania (wyrok SN z 23 stycznia 2008 r., II PK 125/07, LexPolonica nr 2015316, OSNP 2009, nr 5-6, poz. 66).
W mojej ocenie, więc wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest jak najbardziej w sprawie uzasadnione. Koszt przygotowania sprzeciwu przez nasze biuro wynosi 200 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.