Bez kategorii

Niewskazanie kierującego pojazdem

Fotoradar wykonał zdjęcie mojego pojazdu, ponieważ osoba kierującego była niewidoczna zignorowałem wezwanie z Straży Miejskiej. Otrzymałem obecnie wyrok nakazowy z powodu popełnienia wykroczenia tj. niewskazania kierującego pojazdem. Czy faktycznie popełniłem wykroczenie ?

Zgodnie z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
W przeszłości Straż Miejska nie miała uprawnień do żądania od właściciela pojazdu wskazania kierującego. Zostało to potwierdzone m.in. w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie III KK 118/2011 obowiązujący w 2008 roku stan prawny, nie dawał straży miejskiej/gminnej, legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie przeciwko właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu o wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania.
Sytuacja jednakże uległa zmianie w wyniku dokonanej w 2010 nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z brzmieniem art. 129b Ustawy prawo o ruchu drogowym kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
[wazne]W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do m.in. żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.[/wazne]
Co do zasady nałożona na Pana przez sąd kara grzywny znajduje uzasadnienie w sprawie i w mojej ocenie nie uzasadnione jest składanie sprzeciwu od wyroku. Co do zasady kara grzywny wymierzona za brak wskazania kierującego jest i tak bardziej korzystna gdyż za tego typu wykroczenie przepisy nie przewidują tzw. punktów karnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.