Bez kategorii

Odwołanie, sprzeciw od wyroku nakazowego za jazdę pod wpływem alkoholu

Kilka tygodni temu będąc u kolegi na urodzinach dałem się namówić na wypicie jednego piwa. Kolega mieszka dosłownie ok. 500 metrów od mojego domu. Gdy wracałem do domu zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli przez patrol Policji, niestety badania alkomatem wykazały zawartość alkoholu w krwi. Obecnie otrzymałem wyrok nakazowy tj. karę grzywny oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Czy mam jakieś szanse obrony? Nadmieniam, iż przestępstwo popełniłem prowadząc samochód osoby, sąd jednak pozbawił mnie również możliwości prowadzenia ciężarówek tj. pracy.

W mojej ocenie zasadne w niniejszej sprawie jest wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego. W pierwszej kolejności może Pan się starać o warunkowe umorzenie postępowania, które w praktyce stanowi jedyną możliwość uniknięcia orzeczenia względem Pana osoby zakazu prowadzenia pojazdów.
Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
[wazne]Warunkowe umorzenie postępowania jest samoistnym środkiem probacyjnym, który nie jest związany ze skazaniem sprawcy, a tym samym nie może zostać połączony z wymierzeniem mu kary. W praktyce jednak sądu niezmiernie rzadko warunkowo umarzają postępowania wobec osób prowadzących pod wpływem alkoholu.[/wazne]
Nawet jeżeli jednak sąd nie zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania nadal ma Pan duże szanse na zachowanie możliwości prowadzenia pojazdów innych niż samochody osobowe. Zgodnie, bowiem z art. 42§2 Kodeksu karnego sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
[wazne]Jak jednak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w sprawie III KK 145/2007 w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa.[/wazne]
W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż skarżący słusznie wskazał, że wynikający z art. 42 § 2 k.k. obowiązek orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa polegającego na kierowaniu w stanie nietrzeźwym pojazdem mechanicznym, jest ściśle powiązany przede wszystkim z rodzajem pojazdu jaki prowadził sprawca popełniający przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Taki kierunek interpretacji przywołanej normy prawnej wskazał już Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 października 2001 r. I KZP 24/2001 (OSP 2002/7-8 poz. 110) podkreślając, że intencją ustawodawcy było wyeliminowanie z ruchu drogowego na stosowny okres osób nietrzeźwych kierujących pojazdami. Logicznym i racjonalnie uzasadnionym jest przy tym wniosek, że zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji pozostaje w bezpośredniej relacji m.in. z rodzajem pojazdu kierowanego przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Uzasadnia to również przekonanie, że kierując pojazdem określonego rodzaju w takich warunkach, sprawca nadużył uprawnień do prowadzenia takich właśnie pojazdów. Jak trafnie podkreśla się w piśmiennictwie, „merytoryczną przesłanką orzekania zakazu prowadzenia pojazdów jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, które mógłby sprowadzić sprawca w przyszłości, prowadząc pojazd. (…) Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zawiera treści ontologiczne, gdyż powoduje odsunięcie sprawcy od obiektywnie istniejących układów sytuacyjnych, w których ma okazję do popełnienia przestępstwa” (por. R. A. Stefański – glosa do wyroku SN z 6 lipca 2006 r. IV KK 146/2006 OSP 2007/2 poz. 18). Powyższa okoliczność przemawia za orzekaniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia tych właśnie pojazdów, przy kierowaniu którymi sprawcy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Reasumując ma Pan duże szanse na uniknięcie kary w postaci zakazu prowadzenia samochodów ciężarowych co uniemożliwiłoby Panu wykonywanie pracy i pozbawiło źródła utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.