Bez kategorii

Plejada Wierzytelności 1

Mój Ojciec otrzymał właśnie zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Plejada Wierzytelności 1 wszczął egzekucję na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie w wrześniu 2010 r. Czy istnieje jakaś możliwość uniknięcia zapłaty lub przynajmniej częściowego jej umorzenia ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w sytuacjach określonych w ustawie sąd orzeka poprzez wydanie nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnych, w sytuacji gdy Powód się z nim nie zgadza ma prawo w terminie 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Po wniesieniu sprzeciwu sprawa rozpatrywana jest na rozprawie.
Co istotne nie odebrania pisma z sądu z placówki pocztowej nie wstrzymuje w żaden sposób czynności sądu gdyż przesyłka nie podjęta przez adresata uznawana jest za skutecznie doręczoną tzw. domniemanie doręczenia.
Jak wynika z opisu sprawy Pani Ojciec nie wniósł w powyższym terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty w wyniku czego uprawomocnił się i obecnie została wszczęta egzekucja przez Komornika z wniosku wierzyciela tj. Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
Od wydania wyroku nie minęło jeszcze na tyle dużo czasu, aby sprawie istniały podstawy do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego z względu np. na przedawnienie. Zgodnie, bowiem z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Jedynie z firmą Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny istnieje możliwość zawarcia ugody co do dobrowolnej spłaty długu w zamian np. za częściowe umorzenie powstałych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.