Bez kategorii

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Dziesięć lat temu wzięła kredyt wraz z mężem. Przez ten okres wzięłam rozwód z mężem i wyprowadziłam się z miejsca zamieszkania, kredyt miał być spłacany przez męża. Obecnie Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zajęła moje konto bankowe. Wezwałam Komornika do odblokowania konta a on powiedział, że pismo przekazał wierzycielowi i nie może mi pomóc. Od firmy Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Co mogę w tej sprawie zrobić ?

Z opisu sprawy wynika, iż firma Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zakupiła niespłacony kredyt od banku. W celu uzyskania tytułu wykonawczego wystąpiła do sądu z pozew o zapłatę na podstawie którego sądy wydał nakaz zapłaty w sprawie.
Co do zasady strona pozwana po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu ma prawo do wniesienia w terminie 14 dni sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pani tego nie uczyniła bowiem nigdy nie doręczono Pani tego dokumentu. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podała sądowi ostatni znany adres, listonosz nie wskazał, iż Pani w tym miejscu nie zamieszkuje i tym samym sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty na podstawie tzw. domniemania doręczenia.
[wazne]Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie III PRN 47/67 skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.[/wazne]
Podobne stanowisko popierane jest w piśmiennictwie i tak np. w wypadku, gdyby się okazało, że doręczenia próbowano dokonać pod niewłaściwym adresem, np. adresem mieszkania, w którym adresat w rzeczywistości (już) nie mieszka, lub adresem miejsca pracy, w którym w rzeczywistości (już) nie pracuje, złożenie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy z jednoczesnym pozostawieniem zawiadomienia w miejscu, w którym podjęto próbę doręczenia, nie będzie prowadziło do skutecznego doręczenia, jeżeli następnie adresat nie odbierze pisma z placówki pocztowej lub urzędu gminy – tak Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające Jędrzejewska Maria, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek
Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 § 1 jest skuteczne, gdy miejsce zamieszkania adresata nie budzi wątpliwości (postanowienie SN z 22 marca 1995 r., II CRN 4/95, LexPolonica nr 320659). Jeżeli powód podał w pozwie nieaktualny adres pozwanego, doręczenie zastępcze przez złożenie pisma w placówce pocztowej nie może być skuteczne, ponieważ nie ma możliwości dochowania wymaganego w tym przepisie umieszczenia zawiadomienia o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej na drzwiach mieszkania adresata lub w jego skrzynce pocztowej. Brak adnotacji poczty, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem lub że się wyprowadził nie sankcjonuje wadliwego doręczenia, zwłaszcza że doręczyciel może nie wiedzieć, kto mieszka pod wskazanym adresem (postanowienie SN z 18 marca 2009 r., IV CNP 87/08, Lex nr 603176, i wyrok SN z 20 maja 1998 r., I CKU 32/98, LexPolonica nr 344815). W tej sytuacji konieczne jest dokonanie skutecznego doręczenia na prawidłowy adres strony, nie ma natomiast podstaw do stosowania instytucji przywrócenia terminu – tak Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Pruś Piotr, Stefańska Ewa, Sieńko Małgorzata, Tomaszewski Krzysztof, Radwan Marcin, Manowska Małgorzata.
[wazne]Co więcej już sam brak pouczenie o sposobie zaskarżenia nakazu wydanego na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powoduje brak rozpoczęcia biegu terminu. Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, lecz także pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zd. 3 i skutkach niezaskarżenia nakazu (por. art. 504 § 2). Brak pouczenia powoduje, że termin, o którym mowa w § 1, nie rozpoczyna biegu (por. uchw. SN z 3 maja 1966 r., III CO 12/66, LexPolonica nr 314784, OSPiKA 1967, nr 1, poz. 2).[/wazne]
Co istotne w niniejszej sprawie roszczenie Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty uległo już przedawnieniu i podniesienie tego zarzutu powinno być wystarczające dla wygrania sprawy.
Kierowane przez Panią pisma do Komornika niestety nie mają żadnej wartości prawnej a jedynie upływ czasu pogorszył Pani sytuację w tej sprawie. Prawidłową drogą działania jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu, który wydał nakaz zapłaty na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.