Bez kategorii

Przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu

Dziś, kiedy wróciłam z pracy czekało na mnie pismo od Radcy Prawnego w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Chciałabym dowiedzieć się, co powinnam zrobić. Sprawa dotyczy o ile dobrze pamiętam przejazdu bez biletu ok.4 lat temu. Jestem osobą uczciwą i nie chcę mieć problemów. Mieszkam w Poznaniu, miałam adres zamieszkania, pod którym już nie przebywałam i nie wiem czy przychodziły jakieś pisma do mnie wcześniej. Nie wiem, co zrobić, czy skontaktować się z tym komornikiem, czego sprawa dotyczy czy po prostu przelać pieniądze na podane konto?

Z wezwania do zapłaty niewiele wynika poza tym, iż Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał nakaz zapłaty z powództwa MPK. Nie wiemy kiedy ten nakaz zapłaty został wydany oraz jakich mandatów dotyczył.
W pierwszej kolejności więc powinna się Pani skontaktować z pełnomocnikiem MPK i poprosić go o dostarczenie odpisu nakazu zapłaty wraz z informacją jaki adres był podany jako Pani adres zamieszkania.
Zakładam, iż adres zamieszkania był błędny w związku z czym nie zaczął dla Pani biec termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym będzie Pani miała możliwość m.in. podniesienia zarzutu przedawnienia dochodzonego roszczenia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
[wazne]W przypadku roszczeń o przejazd bez biletu do czynienia mamy z przepisem szczególnym. Mianowicie zgodnie z art. 77 Ustawy prawo przewozowe roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.[/wazne]
Jednakże bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
Ponadto zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.