Bez kategorii

Przedawnienie nakazu zapłaty wydanego w związku z poręczeniem weksla

W roku 1997 poręczyłem weksel in blanco swojemu pracodawcy, który zabezpieczał transakcje handlowe. W roku 2001 weksel wypełniono i uzyskano nakaz zapłaty w trybie nakazowym na wystawcę i poręczyciela w 2002 roku. Komornik w roku 2004 umorzył sprawę czy sprawa się przedawniła?

Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Przepis art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego nie wskazuje początku biegu przewidzianego w nim terminu przedawnienia, poprzestając na wskazaniu kategorii roszczeń, których ono dotyczy. W tym zakresie więc należy sięgnąć do art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego, który jako początek biegu takiego terminu wskazuje zakończenie postępowania. W przypadku roszczeń zasądzonych prawomocnym orzeczeniem jest bezsporne, że zdarzeniem wyznaczającym początek biegu terminu przedawnienia przewidzianego w art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego jest uprawomocnienie się orzeczenia.
Należy jednak pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
Jeżeli więc wierzyciel nie podejmie żadnych kroków wobec Pana osoby w najbliższym czasie to roszczenie to ulegnie przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia umorzenia wcześniejszego postępowania egzekucyjnego.
W celu pozbawienia wyroku wykonalności należy wezwać wierzyciela do wydania tytułu egzekucyjnego, względnie wystąpić do sądu z pozwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości. Zgodnie bowiem z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
Na gruncie tego przepisu zdarzeniem, które uniemożliwia prowadzenie egzekucji jest niewątpliwie przedawnienie roszczenia. Jest to zdarzenie, które w sposób trwały uniemożliwia egzekwowanie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.